Ο Δήμος Σάμου υπέβαλε  πλήρη και ώριμη  πρόταση με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου» προϋπολογισμού 233.280,00 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1596.

          Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε ο Δήμος Σάμου από την πιλοτική εφαρμογή, σε 13 Δήμους της χώρας, του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» στην οποία ενταχθήκαν 1059 οικογένειες. Ο Δήμος Σάμου αξιολογήθηκε πρώτος στην οργάνωση, την επάρκεια και την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής.

          Το Κέντρο Κοινότητας θα αποτελέσει τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «one stop shop» με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο θα υποστηρίζει τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και θα ενισχύει τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται (όπως: την καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κ.λπ.). Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες του νησιού.

          Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι άτομα που ζουν στο Δήμο, κατά προτεραιότητα όσοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης» καθώς και άτομα/ οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

  • Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
  • Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

1)  παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών  ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων  και να επιτευχθεί η ουσιαστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

2)  υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του  Δήμου

          Το  Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με  επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες  (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών  τους,  συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

 

Εκ του Δήμου Σάμου