Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών   ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  υπ’ αριθμ. 1906/7-9-2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ  3959/Β/16.09.2020) και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 6ΖΨ84653ΠΓ-ΔΑΑ), με θέμα  «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσης (δ) του  Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και σύντομα θα ακολουθήσει  «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» προς τους ενδιαφερόμενους  με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι η ανωτέρω απόφαση αφορά σκάφη τα οποία φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου εντοπισμού σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι ημέρες ( 120) κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης . Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα,, διενεργείται μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.

Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του πίνακα που περιέχεται στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση.

Σύντομα θα εκδοθεί η σχετική  Πρόσκληση, μετά την οποία  οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο

http://www.ependyseis.gr.

Παρακαλούμε για την αποστολή του εγγράφου αυτού στα τοπικά ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής