Θέμα: Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω covid-19  (δράση δ του Μέτρου 3.1.9).

 

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ότι δημοσιεύθηκε η  υπ’ αριθμ. 1470/9-7-2021 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών πόρων και Υποδομών . και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7), με θέμα  «2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9»

«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και  Θάλασσας 2014-2020» όπου ορίζεται   συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ)  16.07.2021 & ώρα 12.00   και λήξης υποβολής αιτήσεων την 15.09.2021 & ώρα 14.00

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι η ανωτέρω απόφαση αφορά σκάφη τα οποία φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου εντοπισμού σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους για όσα σκάφη δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS  και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι ημέρες ( 120) κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης .H οικονομική ενίσχυση προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. όπου ο δυνητικός Δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

 Παρακαλούμε για την ανάρτηση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353420

 

Η Αν Προισταμένη ΔΑΟΚ

Ε.ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ