Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη :

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 Ν. 4313/2014 (Α-261).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 141/1991 ( Α-58) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
  3. Η υπ’ αριθ. 8494/23/1464176 από 24-07-2023 εγκριτική αναφορά του Τ. Τ. Σάμου.
  4. Η υπ΄αριθ. 24 από 19-7-2023 αίτηση Κοινότητας Κοκκαρίου.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

1. την προσωρινή μονοδρόμηση της κυκλοφορίας στην παλαιά Ε.Ο. Σάμου-Καρλοβασίου (εσωτερική κεντρική οδός Κοκκαρίου) με κατεύθυνση από Σάμο (α΄ κόμβος Κοκκαρίου) προς Καρλόβασι (β΄ κόμβος Κοκκαρίου), από ώρα 17:00 της 26/07/2023 έως ώρα 02:00 της 27/07/2023 και από ώρα 17:00 της 27/07/2023 έως ώρα 02:00 της 28/07/2023.

Άρθρο 2ο

2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης ,αρχίζει:
 Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης κυκλοφοριακών σημάνσεων, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Άρθρο 3ο

3. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ
Ταξίαρχος