ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών  , ότι δημοσιεύθηκε η  υπ’ αριθμ. 1990/23-9-2020 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων . και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ), με θέμα   « 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9

«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και  Θάλασσας 2014-2020  »

Οπου ορίζεται   συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης  την  25.09.2020 & ώρα 12.00   και λήξης υποβολής αιτήσεων την 15.10.2020 & ώρα 14.00

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα,, διενεργείται μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.

Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης

  1. Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.
  2. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα :
                           ……μηχανοτρατα                  Γρι-γρι         Σκάφη που                   αλιεύουν Μεγάλα         Πελαγικά Είδη Σκάφη Παράκτιας Αλιείας
Μηνιαία αποζημίωση (€/GT) 189,33 343,58 450,50 267,75
Ελάχιστη Μηνιαία αποζημίωση (€) 10.000,00 8.000,00 4.000,00 900,00
Μέγιστη Μηνιαία αποζημίωση (€) 24.000,00 24.000,00 15.000,00 4.500,00

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων σχετικά με την αίτηση χρηματοδότησης

Στην αίτησή του, ο δυνητικός Δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

 Παρακαλούμε για την αποστολή του ανωτέρω δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ