ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

       Θέμα :  “Διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2020 – 2021”

 

Πρόσφατα εκδόθηκε η ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ (Β΄ 3324).

Ειδικότερα,

  1. Αντικαθίσταται το σημείο α) του άρθρου 4 σχετικά με τη μοριοδότηση της εμπειρίας και ορίζεται ότι μοριοδοτείται με δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.
  2. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων.»

  1.  Τροποποιούνται εκ νέου τα παραρτήματα της απόφασης.

Με βάση τα παραπάνω, και για την τήρηση του ουσιώδους  τύπου, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προτίθεται να επαναπροκηρύξει τη διαδικασία του προγράμματος πρόσληψης, με προσαρμοσμένο το έντυπο  της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, εντός της ημέρας.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου