ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου».
3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου
Β. Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5) Την υπ΄αριθμ. 85/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Σύμπραξη
Παρατάξεων –Περιφερειακό Συμβούλιο & Επιτροπές.
6) Τις αριθμ. αποφάσεις 82/01-09-2019/αριθμ.πρακτ.13/01-09-2019 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής.
7) Την υπ. αρ. 1096/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΛ7ΛΩ-ΩΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για
ορισμό Αντιπροέδρου της.
8) Την υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί
Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
9) Την υπ. αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΑΔΑ:64ΑΩ7ΛΩ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 763/18-09-2020 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»
10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)
11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).
12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).
13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ
Σάμου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου,
Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου, την ημέρα Πέμπτη 02/09/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για
συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
Θέμα 1ο: Συμμετοχή της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη διεθνή έκθεση ΑNUGA
2021 στην Κολωνία». (Δαπάνη 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Παναγιώτης Κουφέλος (22513 52108)

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
διενέργεια της διαδικασίας προμήθειας πέντε (5) 9θεσεων επιβατικών αυτοκινήτων, τύπου
VAN, άνω των 1.400cc, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)

Θέμα 3ο: Διόρθωση – Τροποποίηση της με αριθμ. 712/2021 (ΑΔΑ69ΓΡ7ΛΩ-ΖΑ0)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)

Θέμα 4ο: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και
Π.Ε. Λήμνου για το έτος 2021-2022.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)

Θέμα 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου σε δείπνο εργασίας
με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στο
ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της
85ης ΔΕΘ. (Δαπάνη 70,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Περιφερειάρχη κα Ειρήνη Αρμενάκα (22513 52104)

Θέμα 6ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή Αυτοτελούς
Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνέδριο στην Αθήνα. (Δαπάνη
798,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ κα Ευαγγελία Σταυροπούλου (22513 52116)

Θέμα 7ο: Κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ », προϋπολογισμού 30.000,00
€ με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53846)

Θέμα 8ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 10-8-2021 διαγωνισμού και
κατακύρωση σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 € με τον Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53846)

Θέμα 9ο: Δαπάνη μεταφοράς υλικών δακοκτονίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας της
ΠΕ Λέσβου έτους 2021. (Δαπάνη 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22513 46660)

Θέμα 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ. (Δαπάνη 225,00 € απαλλάσσεται ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου κα Κοσμία Μωραίτου (22513 53601)

Θέμα 11ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την κάλυψη του κόστους μίσθωσης
πλατφόρμας προγραμματισμού ηλ. ραντεβού των Δ/νσεων Μεταφορών &Επικοινωνιών της
Π.Β.Α. συνολικού ποσού 4.960,00 € με τον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Νικόλαος Νύκτας
(22713 50572)

Θέμα 13ο: Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης για την ανάγκη
προμήθειας ενός απινιδωτή από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε.Χίου και την παραχώρησή του για 15 έτη στο αγροτικό ιατρείο Καλαμωτής της Π.Ε.
Χίου, συνολικού ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χίου κα Δέσποινα
Φραγκομίχαλου (22713 52603)

Θέμα 14ο: Έγκριση πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, προκειμένου να
ενταχθούν στο Σχέδιο της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού
ανάθεσης υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Χίου, για τα
τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024».
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713
50519)

Θέμα 15ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός
οικισμού Δήμου Ψαρών» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 16ο: Έγκριση πινάκων παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας για το έτος 2021-2022.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γ. Σειτανίδης (22733 50422)

Θέμα 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών
δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και έγκριση του πίνακα για την
διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σάμου». (Δαπάνη 2.006.532,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γ. Σειτανίδης (22733 50422)

Θέμα 18ο: Έγκριση ανάθεσης στις Τουριστικές Επιχειρήσεις για την πληρωμή των
έξοδών διαμονής και διατροφής των πληρωμάτων των αεροσκαφών που επιχείρησαν
στην νήσο Σάμο από 15 έως 17 Ιουλίου 2021. (Δαπάνη 2.717,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

Θέμα 19ο: Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ, για την
πρόσληψη λοιπού εργατοτεχνικού προσωπικού, του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2021.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης
(22733 53432)

Θέμα 20ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ – ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΡΑΝΩΝ, ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ – ΝΑΣ», προϋπολογισμού 220.000,01€ με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 21ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ –
ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 22ο: Αποζημίωση της κας Σκάρου Μαρίας, κατόχου οχήματος που υπέστη υλικές
ζημίες λόγω ολισθηρότητας, επί οδού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
(Δαπάνη 1.219,14 € με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 23ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού
148.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 24ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού
150.000,00€ με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Σημείωση:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους
και στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά
εκλογής των τακτικών μελών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Αντιπρόεδρος
3. κ. Βρουλής Παντελής Μέλος
4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης Μέλος
5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος
6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος
7. κ. Χριστόφας Παναγιώτης Μέλος
8. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος
1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος Αναπ/κό Μέλος
2.κ. Νύκτας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος
3.κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος
4. κ. Κυριαζής Γεώργιος Αναπ/κό Μέλος
4.κ. Βερρής Παντελέων Αναπ/κό Μέλος
5.κ. Φιλιππής Σταμάτιος Αναπ/κό Μέλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου
2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.
4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου
5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου
6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.
7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της
τηλεδιάσκεψης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εισηγήσεις θεμάτων
Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου