Μυτιλήνη 21/03/2022
Αριθμ. πρωτ.: 16375/199
Προς: 1) Όπως Π.Α.
2) ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου».
3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β.
Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5) Την υπ΄αριθμ. 934/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Εκλογή προεδρείου
περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού
συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023».
6) Την υπ’ αριθμ. απόφαση 02/09-01-2022 αριθμ.πρακτ. 01/09-01-2022 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.7) Την υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί
Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
8) Την υπ. αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΑΔΑ:64ΑΩ7ΛΩ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 763/18-09-2020 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»
09)Την υπ΄ αρ. 50292/294/23-08-2021 (ΑΔΑ ΩΦΕΣ7ΛΩ-ΡΒΠ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 761/15-09-2021 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Ορισμού θεματικών
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης.
10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)
11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).
12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).
13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999
14) Το άρθρο 67 του ν. 4830/2021.
15) Την υπ’ αριθμ. 642 /2021 (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να
προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων
& Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος
Λήμνου, την ημέρα Τετάρτη 23/03/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. για συνεδρίαση δια ζώσης και με
Τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Θέμα 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο προμήθειας βιβλίων
με τίτλο «Οι Σφαγές της Χίου του 1822: Ποιος ο ακριβής αριθμός των θυμάτων τους» του
Χιώτη συγγραφέα Κων/νου Φραγκομίχαλου. (Δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου κ. Παντελής Βρουλής (22713 50503)
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη παροχής
υπηρεσιών Συμβούλου δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, στο πλαίσιο
της τουριστικής προβολής των προορισμών του Β. Αιγαίου (ποσό ύψους εώς 24.800,00
ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, CPV: 79416200-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
δημοσίων σχέσεων).
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΒΑ κ. Νικόλαος Νύκτας (22713 50555)
Θέμα 3ο: Ανάθεση σε Δικηγόρο για παροχή απόψεων και εκπροσώπηση ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, για την Αριθμ. Κατ. ΑΓ96/ 2020 αγωγή
της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ζητώντας αποζημίωση για το έργο ¨Καταπολέμησης των
Κουνουπιών Έτους 2018¨.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χίου κ. Δημοσθένης Βούκουνας (22713 50504)
Θέμα 4ο: Έγκριση 1ου/1046/11-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση), πρόσκλησης 1/2022 εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Χίου για το σχολικό έτος 2021 – 2022, κατακύρωση – ανάθεση των δρομολογίων στους
μειοδότες του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο 1
ο
/1046/11-03-2022 Πρακτικό της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Π. Παπασπανούδης (22713 50519)
Θέμα 5ο: Παράταση πληρωμής μισθώσεων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Π. Παπασπανούδης (22713 50519)
Θέμα 6ο: Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 € και ανάθεσης υπηρεσιών για την
διεξαγωγή σεμινάριο πρώτων βοηθειών με απόκτηση πιστοποίησης.
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χίου κ. Ιωάννης Κουντουριάδης (22710 – 44212)
Θέμα 7ο: Έγκριση ακύρωσης χρηματικού εντάλματος 689/2021.
Εισηγητής: Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας & Προσόδων ΠΕ Χίου κα. Δήμητρα Κάργα (22713 50524)
Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑΡΙ» προϋπολογισμού 4.105.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 9ο: Έγκριση Δημοπράτησης και Επιτροπής Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου με
τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ»
προϋπολογισμού 655.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης και έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ – ΕΛΑΤΑΣ” προϋπολογισμού 700.000,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 11ο: Επικαιροποίηση απόφασης 998/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
που αφορά έγκριση εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης λόγω ζημιάς σε όχημα
(λεωφορείο) ιδιοκτησίας Γ. Ξυλά.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης
και αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Σήμανση και ασφάλεια Εθνικής και Επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Χίου» με
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 184652, εκτιμώμενης αξίας: 400.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 13ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
Επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2022», προϋπολογισμού 65.000,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 14ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
Επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2022», προϋπολογισμού 65.000,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 15ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
Επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ
2022», προϋπολογισμού 80.000,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 16ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
Επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ
2022», προϋπολογισμού 80.000,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 17ο: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και Επιτροπής Αξιολόγησης
Οικονομικών Προσφορών για την Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ – ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟ ΨΑΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)
Θέμα 18ο: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και Συγκρότησης Επιτροπής
Αποσφράγισης για την Απευθείας Ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ» (Προϋπολογισμού 69.800,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508

Θέμα 19ο: Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών διεξαγωγής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, ποσού 149.960,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανάδειξης εργολάβου
ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2022 στην ΠΕ Χίου και
συγκρότησης επιτροπών.
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου κ. Μάριος Γκολέμης (22713 53320)
Θέμα 20ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Μορφολογίας στη Χίο (14 και
15 Μαΐου 2022), σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Χίου, συνολικού ποσού 5.000,00 €,
συμπ. Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 21ο: Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης για την Π.Β.Α. στο περιοδικό «ΧΙΟΣ» free
press, συνολικού ποσού 2.200,00 €, συμπ. Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 22ο: Έγκριση αγοράς ταινίας μικρού μήκους με θέμα τη ναυτική παράδοση των
Οινουσσών, με σκοπό τη χρήση του στην τουριστική προβολή, συνολικού ποσού 5.000,00€,
συμπ. Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας δημοσιογραφικής αποστολής του National
Geographic Traveller Food σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, συνολικού
ποσού 110 €, συμπ. Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Θέμα 24ο: Έγκριση δαπάνης για τη αγορά 8 στεφάνων κατάθεσης για εκδηλώσεις της
Π.Ε. Ικαρίας για το 2022 (1 στεφάνι για την 25η Μαρτίου, 1 στεφάνι για την 19η Μαΐου ημέρα
μνήμης γενοκτονίας ποντίων , 1 στεφάνι για την 17η Ιουλίου ημέρα απελευθέρωσης Νήσου
Ικαρίας, 2 στεφάνια για την 30η Ιουλίου για τα μνημεία φωτιάς σε Παναγιά και Λευκάδα, 1
στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου , 1 στεφάνι για την 21η Νοεμβρίου ημέρα των ενόπλων
δυνάμεων και 1 στεφάνι για την 25η Νοεμβρίου ημέρα εθνικής αντιστάσεως.) με το ποσό
των 240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Εισηγητής: Έπαρχος Ικαρίας κ. Παναγιώτης Γενούζος (22753 51318)
Θέμα 25ο: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης καθώς και έγκριση με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης των
αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της Π.Ε Σάμου & Π.Ε. Ικαρίας για το έτος 2022 και
έγκριση της Πρόσκλησης» (Προϋπολογισμός 5.500,00 €).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου, κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733 50422)
Θέμα 26ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού (Πρακτικά) για τον υπ’ αριθμ.
4/2021 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ».
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου, κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733 50422)
Θέμα 27ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση αριθμ. 4ης/Σχ. Έτους 2021-2022».
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου, κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733 50422)
Θέμα 28ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων της
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (άρθρου 13 παρ. 4 ΠΔ 242/1996) που αφορά τουςεπαναληπτικούς διαγωνισμούς για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου & Διεύθυνσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Σάμου που έχουν έδρα την πόλη της Σάμου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου, κ. Γεώργιος Σειτανίδης (22733 50422)
Θέμα 29ο: Έγκριση δαπάνης και διενέργειας διαγωνισμού από εδάφους δολωματικών
ψεκσαμών για το πρόγραμμα δακοκτονίας, ετών 2022 – 2024 προϋπολογισμού 790.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Κατσικογιάννης
(22733 53432)
Θέμα 30ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή δημοσίευσης προκήρυξης πρόσληψης
εποχικού προσωπικού δακοκτονίας ΠΕ Σάμου & Ικαρίας, συνολικού ποσού 1.000,00€.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Κατσικογιάννης
(22733 53432)
Θέμα 31ο: Έγκριση δαπάνης για μισθοδοσία εποχικού προσωπικού δακοκτονίας ΠΕ
Σάμου & Ικαρίας, ποσού 40.000,00€.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Κατσικογιάννης
(22733 53432)
Θέμα 32ο: Επικαιροποίηση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ικαρίας για την συνέχιση υλοποίησης της
πράξης με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑ» προϋπολογισμού 1.605.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 33ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ»
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 34ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ αρχικού προϋπολογισμού 161.290,28 € χωρίς
ΦΠΑ.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 35ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα
32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 104.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 36ο: Έγκριση κατακύρωσης σύμβασης κλειστού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 30/10/2020 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ
ΣΑΜΟΥ », προϋπολογισμού 216.542,73 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 37ο: Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕ.Γ.Ε.» προϋπολογισμού 245.498,42 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)
Θέμα 38ο: Εισήγηση για οδοιπορικά υπαλλήλου του Γραφείου Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α. Γεωργίου
Παπαδόπουλου. σχετική με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 6513/4/36-3α/08-02-2022/ΥπουργείοΠροστασίας του Πολίτη/Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄/ΤΜΗΜΑ ΙΙ. (Δαπάνη 2.780,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Γραφείο ΠΑΜ – ΠΣΕΑ ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος (22733 50490)

Θέμα 39ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 3 κλιματιστικών για την κάλυψη των
αναγκών ψύξης και θέρμανσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας συνολικού πόσου
2.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
Θέμα 40ο: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου δαπάνη ποσού 459,00 € πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 41ο: Επικαιροποίηση δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου ενώπιον του Αρείου Πάγου, δαπάνη ποσού 1.393,00€.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 42ο: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά δαπάνης ποσού 821,00€ πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 43ο: Επικαιροποίηση δικηγόρου για τακτοποίηση των ακινήτων της Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου στο Εθνικό Κτηματολόγιο δαπάνης ποσού 1.969,11 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 44ο: Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών δαπάνης ποσού 8.000,00€
πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 45ο: Επικαιροποίησεις τριών δικηγόρων και ορισμός δύο νέων προκειμένου να
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων
δαπάνης ποσού 4.401,00€ πλέον εκάστοτε ΦΠΑ.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)
Θέμα 46ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού
Θεάτρου στις Συρακούσες με την Θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Μύρινας προκειμένου να
παρουσιάσουν την αρχαία κωμωδία “Όρνιθες” του Αριστοφάνη.- Έγκριση χορηγίας στον
Σύλλογο Φίλων Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίο Λήμνου προκειμένου να αναλάβει την
οργάνωση και τα έξοδα της αποστολής της θεατρικής ομάδας των εικοσιπέντε
συμμετεχόντων, ποσού 21.500€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 47ο: Ανάθεση προμήθειας 56 αντιτύπων του βιβλίου «Ο Ελληνοιταλικός Πόλεμος και
η XII Μεραρχία Αρχιπελάγους » του κ. Τσοτρούδη Αριστείδη, ύψους 1.399,51 € συνολικά
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 48ο: Επικαιροποίηση των αριθμ. 404/2020 (ΑΔΑ: 68ΑΤ7ΛΩ-ΚΧΓ), 254/2020 (ΑΔΑ:
ΨΖΛΗ7ΛΩ-0Φ0) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630

Θέμα 49ο: Έγκριση χορηγίας –συνδιοργάνωσης στον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Δάφνης Ικαρίας για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων πολιτιστικών
εκδηλώσεων και σεμιναρίων εκμάθησης για το έτος 2022 , ποσού 8.000,00€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 50ο: Έγκριση χορηγίας-συνδιοργάνωσης στο Σύλλογο «Μουσικό Εργαστήρι Νέων
Χίου «Θεολόγου Μιχέλλη»» για την διοργάνωση συναυλίας στο Ομήρειο Πνευματικό
Κέντρο Χίου με τίτλο «Στις αυλές του Αιγαίου και της Μεσογείου» , ποσού 6.500,00€.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 51ο: Έγκριση χορηγίας –συνδιοργάνωσης συλλόγων που θα λάβουν μέρος στο 2ο
Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Ανθρώπων Τέχνη…. – 1922-2022 Από
την Καταστροφή στη Δημιουργία».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 52ο: Έγκριση χορηγίας-συνδιοργάνωσης στο Σύλλογο «ΣΥΝ-εξέλιξη»» για την
διοργάνωση μουσικής-πολιτιστικής εκδήλωσης την Κυριακή 3 Απριλίου, ποσού 995,15€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)
Θέμα 53ο: Έγκριση παραχώρησης τροχόσπιτου στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο
Λέσβου με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού και Συγκοινωνιών ΠΕ
Λέσβου κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς (22513 52112)
Θέμα 54ο: Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, απολογιστικά, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας στη Νήσο Λήμνο που προέκυψαν
από τις έντονες βροχοπτώσεις το χρονικό διάστημα 27 και 28 Νοεμβρίου 2021 (ποσού
5.400,00€ συμπ. ΦΠΑ).
Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)
Θέμα 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την, με απευθείας ανάθεση,
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Οχημάτων και Μηχανημάτων
Έργου της Π.Ε. Λήμνου για το χρονικό διάστημα 01-04-2022 έως και 31-03-2024 (Πολυετής
δαπάνη 37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).
Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)
Θέμα 56ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και έγκριση της απ’ ευθείας
ανάθεσης της Ετήσιας Ασφάλισης Οχημάτων της ΠΕ Λήμνου για το χρονικό διάστημα από
13/4/2022 έως και 12/4/2023 (Δαπάνη 1.150,00€ συμπ. ΦΠΑ, CPV: 66514110-0/Υπηρεσίες
ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων).
Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)
Θέμα 57ο: Αίτημα Αντικατάστασης Μελών Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ.
81567/4722/22.12.2021 «Σύμβαση για την Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού
μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού και την
προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009821713 2021-12-
23).
Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΒΑ κ. Ιωάννης Καλατζής (22510 37143)
Θέμα 58ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 213.966,48€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 17% και Δικαιώματος Προαίρεσης 15%, για τις ανάγκες διενέργειας Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών
για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας

Λέσβου για τα έτη 2022 και 2023 καθώς και έγκριση των όρων και των αναπόσπαστων
παραρτημάτων αυτού.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)
Θέμα 59ο: Έγκριση πίνακα δρομολογίων 5ης / σχ. έτους 2021-2022 διαδικασίας
διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)
Θέμα 60ο: Έγκριση αναπροσαρμογής συμβατικού κόστους δρομολογίων λόγω μηνιαίας
διαφοροποίησης της τιμής των καυσίμων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)
Θέμα 61ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)
Θέμα 62ο: Έγκριση 3ου /2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Π.Ε. Λέσβου, έτους 2021.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513
53612)
Θέμα 63ο: Επαναληπτική Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση
κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Εριφύλη Κουρουλή (22513 53612)
Θέμα 64ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και μεταφοράς των Ανεξόφλητων Δαπανών 2021
της Περιφερειακής Ενοτητας Λέσβου της Π.Β.Α ανά Φορέα και ΚΑΕ για την πληρωμή τους
από τον Π/Υ 2022 » και πληρωμή συνδρομών έτους 2022. (Δαπάνη 34.340,06 €)
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου κα Κοσμία Μωραίτου (22513 53601)
Θέμα 65ο: 2
η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου κα Κοσμία Μωραίτου (22513 53601)
Θέμα 66ο: Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων και
προσωπικού προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν μετά την εκδήλωση
χιονοπτώσεων και έντονων πλημμυρικών φαινομένων συνοδευόμενα από ισχυρότατους
βόρειους ανέμους, στη ν. Λέσβο.
Εισηγητής: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Δημήτριος
Μαλλιαρός (22513 54810)
Θέμα 67ο: Επανέκδοση Αποφάσεων Ανάληψης για το οικονομικό έτος 2022.
Εισηγητής: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Δημήτριος
Μαλλιαρός (22513 54810)
Θέμα 68ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για το νέο μισθωμένο
κτίριο Πολιτικής Προστασίας. (Δαπάνη 13.423,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Δημήτριος
Μαλλιαρός (22513 54810)

Θέμα 69ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής
καταχώρησης που αφορά στην τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
στην έκδοση MY CITY της Εφημερίδας Πολιτικά (ποσό ύψους 468,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 70ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικών
καταχωρήσεων που αφορούν στην τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Β.
Αιγαίου στις εκδόσεις του Φορέα Τουρισμού Μολύβου (ποσό ύψους 2.900,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 71ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης
μεταφορικών στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΒΑ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις εξωτερικού
για το Α΄ εξάμηνο 2022 (συνολικού ύψους 1.732,28 €, CPV – 60161000-4 Υπηρεσίες
Μεταφοράς Δεμάτων).
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 72ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για συμμετοχή της Π.Β.Α. στην
Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2022, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από 29 Απριλίου έως 1
Μαΐου 2022 (συνολική δαπάνη έως 5.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 73ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης
διαφημιστικής προβολής της Λέσβου, της Χίου και της Λήμνου μέσω τηλεοπτικών
ταξιδιωτικών αφιερωμάτων στην εκπομπή ΕΙΚΟΝΕΣ του Τάσου Δούση καθώς και στα
ταξιδιωτικά social accounts του ομίλου (συνολικού ύψους 24.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)
Θέμα 74ο: Εξειδίκευση πίστωσης & έγκριση δαπάνης για την αγορά ειδών ανθοπωλείου
για εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Περιφερειάρχη
για το έτος 2022, κόστους 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Περιφερειάρχη κα Ειρήνη Αρμενάκα (22513 52104)
Θέμα 75ο: Εξειδίκευση πίστωσης &έγκριση δαπάνης στεφάνων για εκδηλώσεις των
θεσμοθετημένων τοπικών και εθνικών στην Π.Ε. Λέσβου για το έτος 2022, κόστους 1.920,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Περιφερειάρχη κα Ειρήνη Αρμενάκα (22513 52104)
Θέμα 76ο: Έγκριση Σχεδίου Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 (εργατοτεχνικό προσωπικό Υ.Ε.)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46665)
Θέμα 77ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 14-01-2022 Διαγωνισμού της
Υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 78ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 21-01-2022 Διαγωνισμού της
Υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 79ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 25-02-2022 Διαγωνισμού του
έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ» προϋπολογισμού 714.560,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 80ο: Ανάθεση επειγουσών εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας για τον
καθαρισμό μεγάλων χειμάρρων περιοχών Δυτικής Λέσβου κα Βόρειας Λέσβου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 81ο: Ανάθεση υπηρεσίας με διαπραγμάτευση, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν.4412/2016 προκειμένου η ΔΤΕΠΕ Λέσβου να εκπονήσει τη μελέτη
αποκατάστασης ζημιών και προστασίας από θεομηνίες στο λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)
Θέμα 82ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 32.614,88 € για την πρόσληψη πρόσθετου
ιατρικού προσωπικού για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.
Εισηγητής: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΒΑ κ. Αναστάσιος Ρούσσης
(22513 53921)
Θέμα 83ο: Έγκριση συνολικού ποσού 22.538,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
προμήθεια 47.600 μασκών αναπνευστικής προστασίας τύπου FFP2 και 2.380
απολυμαντικών – αντισηπτικών υγρών χεριών 1 lt για την προστασία των 476
υπηρετούντων υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου,
Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Εισηγητής: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΒΑ κ. Αναστάσιος Ρούσσης
(22513 53921)
Θέμα 84ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την κάλυψη του κόστους μίσθωσης
πλατφόρμας προγραμματισμού ηλ. Ραντεβού των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της
ΠΒΑ συνολικού ποσού 5.580,00 € με το ΦΠΑ.
Εισηγητής: Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Απόστολος Πατέστος (22513 53525)
Θέμα 85ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. από τις
πιστώσεις του έργου «Ανάδειξη Υγροτόπων Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού
300.000,00 €, με κωδικό 2017ΕΠ08800013 και ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και
υποστήριξης για την αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων παρατήρησης ορνιθοπανίδας στους
υγροτόπους του Κόλπου Καλλονής Λέσβου για την ανάδειξη τους και τις ανάγκες του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα Αικατερίνη Κατίκη (22513 53805)
Θέμα 86ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. από τις
πιστώσεις του έργου «Ανάδειξη Υγροτόπων Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού
300.000,00 €, με κωδικό 2017ΕΠ08800013 και ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και
υποστήριξης για τη δημιουργία και τοποθέτηση Παρατηρητηρίου Ορνιθοπανίδας στην
Αλυκή Πολιχνίτου για την ανάδειξη των υγροτόπων του Κόλπου Καλλονής και τις ανάγκες
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κα Αικατερίνη Κατίκη (22513 53805)
Θέμα 87ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
Σημείωση:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους
και στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής
των τακτικών μελών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Μέλος
3. κ. Πανουράκης Βασίλειος Μέλος
4. κ. Νύκτας Νικόλαος Μέλος
5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος
6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος
7. κ. Προβέτζας Παναγιώτης Μέλος
8. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος
9. κ. Νικολάρα Μαρία Μέλος
1. κ. Βρουλής Παντελής Αναπ/κό Μέλος
2. κ. Κουφέλος Παναγιώτης Αναπ/κό Μέλος
3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος
4. κ. Καρασάββας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος
5. κ. Κυρίτση Αγλαΐα Αναπ/κό Μέλος
6. κ. Κάρλας Εμμανουήλ Αναπ/κό Μέλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου
2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.
4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου
5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου
6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.
7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της
τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εισηγήσεις θεμάτων
Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου