ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος  Δυτικής Σάμου  καλεί τους εκπροσώπους των τοπικών  Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων, να αιτηθούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων –εκδηλώσεων έτους 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ 202 του Ν. 3463/2006

Η πρόσκληση αφορά:                                                                                                                          

 1. πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
 2. αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
 3. τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Σάμου .

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 Ν 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού συνεδρίου, καλούνται εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Απριλίου  και ώρα 13:00 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού  στην υπάλληλο κ. Φωτεινή Ριμπου

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος(2023).

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια. Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.

Ο σύλλογος πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου, που παρέχει την επιχορήγηση και να αναφέρετε στους σκοπούς του, στο καταστατικό του, η διοργάνωση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά (εις διπλούν) που πρέπει να υποβάλει με την αίτηση ο κάθε σύλλογος είναι:

 1. Αίτηση προς το Δήμο Δυτικής Σάμουστην οποία θα περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται επιχορήγηση με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων για την κάθε εκδήλωσηκαι προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.Διευκρινίζεται  ότι  αν πρόκειται για επιχορήγηση εξόδων  μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, θα πρέπει η συμμετοχή της ομάδας να αφορά σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και το αγώνισμα να περιλαμβάνεται στα ολυμπιακά αθλήματα.
 2. Προϋπολογισμό συλλόγου τρέχοντος οικονομικού έτους 2023
 3. Απολογισμό Συλλόγου προηγούμενου οικονομικού έτους 2022καιεάν έχει λάβει επιχορήγηση το προηγούμενο έτος, απολογισμό δαπανών της επιχορήγησης της πραγματοποιηθείσας εκδήλωσης  (παραστατικά δαπανών δηλ. αποδείξεις τιμολόγια κλπ).

4.Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έλαβε ο σύλλογος το προηγούμενο οικονομικό έτος έχει υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) € συνολικά ετησίως, ο σύλλογος οφείλει να υποβάλλει αναρτημένα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014. (Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια. Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον).

 1. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.(Το πρακτικό θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των μελών του ΔΣ με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο οποίο θα αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη επιχορήγησης).
 2. Το καταστατικό του συλλόγου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 59774/25­9­1986, Απόφ. Υπ. Οικον. 1109228/8434/0016/2006) και τυχόν τροποποιήσει αν υπάρχουν.
 3. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. (Πρακτικό τελευταίων εκλογών και συγκρότηση σε σώμα)
 4. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης
 5. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2022 από το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της περιφερειακής ενότητας Σάμου.

 

Εφόσον εγκριθεί η επιχορήγηση του Συλλόγου σας επιπροσθέτως θα μας προσκομίσετε :

 

α) Φορολογική ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500€)

β)Ασφαλιστική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 3.000€)

γ) Πρακτικό αποδοχής Δ.Σ της επιχορήγησης

δ) Γραμμάτιο είσπραξης εις διπλούν

ε) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2273350826 αρμόδια υπάλληλος Φωτεινή Ρίμπου.