Το Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου καλεί άμεσα τους υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 5448/27-09-2019 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας στο Μαυρογένειο ΕΠΑΛ.Λ Σάμου, κατά τη σχολική περίοδο 2019-20 είναι οι ακόλουθες:

 1. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» (3 θέσεις)
 2. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (4 θέσεις)
 3. «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» (4 θέσεις)
 4. «Τεχνικός Οχημάτων» (4 θέσεις)

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση:e-mathiteia.minedu.gov.gr από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά-Φωτοαντίγραφο

 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο 2)

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης παρακαλώ απευθυνθείτε: στο Μαυρογένειο ΕΠΑ.Λ Σάμου και ώρες 08:00 έως 14.00. (Υπεύθυνη: Χαριλάου Ειρήνη Τηλ:22730 28477 ή 22177)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει:
Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως για 156 ημέρες.
Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας, διάρκειας επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως για 203 ώρες.
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Συνολικά είναι 21,78€ ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό επιδότησης από το ΥΠΕΠΘ ορίζεται στα 16,54€.
Επιπλέον οι μαθητευόμενοι έχουν ασφάλεια και ο χρόνος εργασίας θεωρείται συντάξιμος.