Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝ/ΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 46/1-7-2019,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 6η  Τακτική Γενική Συνέλευση την 14ην Ιουλίου 2019 ημέρα Κυριακή (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 21 ην  Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2018 έως και 30/06/2019.
  2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2018 έως και 30/06/2019.
  3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2018.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2018 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2019.

  1. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2018.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2019.

  1. Θέματα ακινήτων Συνεταιρισμών

     Α) Δωρεά παραχώρηση τμήματος του ορόφου του πρώην Ο/Σ Σταυρινήδων στην ΤΚ Σταυρινήδων.

     Β) Εξουσιοδότηση πώλησης κτηρίου πρώην Ο/Σ Υδρούσας.

     Γ)  Εξουσιοδότηση  πώλησης ακινήτων  πρώην Οινοποιητικών Συν/σμών.

  1. ΄Εγκριση κανονισμού κατάστασης προσωπικού.
  2. Απόφαση για χρηματοδότηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ