ΠΡΟΣ:

  1. Δήμαρχο Δυτικής Σάμου
  2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ :

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, ιδίως των αρ. 64 και 74.
  • Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει, ιδίως των αρ. 4 και 8.
  • Την υπ’ αρ. 41/2023 απόφαση (εκούσιας δικαιοδοσίας) και η υπ’ αρ. 49/2023 διορθωτική αυτής απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δυτικής Σάμουστις 02.01.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’σε δια ζώσης συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διεξαγωγή εκλογής μελών :

  • του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (1η θητεία) και
  • της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Δυτικής Σάμου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4και 8 του Ν. 5056/23 αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

Η Προεδρεύoυσα Σύμβουλος

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

 

 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ):

 

Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Β. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

2.- ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3.- ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

5.- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6.- ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

7.- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8.- ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ

9.- ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.- ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

11.- ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.- ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13.- ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

14.- ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15.- ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16.- ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

17.- ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.- ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19.-  ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

20.- ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

22.- ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

23.- ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

25.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ