ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δυτικής Σάμου στις 26.06.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική δια ζώσης Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής, Δήμαρχος Δυτικής

Σάμου, Επικεφαλής πλειοψηφούσας παράταξης «Για το Δήμο που Αξίζουμε»

 

  1. Επανεξέταση Κανονισμού ταφής για το νεκροταφείο Πλατάνου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Κοσμάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής μειοψηφούσης Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

  1. Αλλαγή αμιαντοσωλήνα στον Μαραθόκαμπο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Κοσμάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής μειοψηφούσης Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

  1. Αξιοποίηση – Προστασία της τοποθεσίας Καταρράκτες στην περιοχή Ποτάμι.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Κοσμάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής μειοψηφούσης Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

  1. Ερώτηση σχετικά με την υπ΄ αριθ. 99/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Βαλσαμίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφούσης Παράταξης «Συμμαχία Πολιτών»

 

  1. Ολοκλήρωση των εργασιών της ερευνητικής γεώτρησης της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Παπακωνσταντίνου Κυριάκος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

 

  1. Συζήτηση για τα προβλήματα του χώρου φιλοξενίας ζώων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Κουμούλας Σπύρος, Δημότης του Δήμου

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67Α Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 7 Ν. 5056/2023 και τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του ΥΠΕΣ ΑΔΑ 9ΝΚ846ΜΣΛ6-Π6Λ, συζητούνται όλα τα θέματα εφόσον απαριθμούνται λιγότερα από δέκα (10) συνολικά. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

 

Κατά την παρ. 2 του άνω άρθρου : Η παρουσία του Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη.

 

Κατά την παρ. 6 του άνω άρθρου : Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.

 

Στη συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ