ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217

 

1.    Σύνοψη Πρόσκλησης

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ.90/19-01-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5114217.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 475 εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων, σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) του Βορείου Αιγαίου, όπως η καινοτομία, η διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, η εξωστρέφεια, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστούν τα προσόντα των 475 ωφελουμένων εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για εξοικείωση σε θέματα καινοτομίας και ΤΠΕ και ειδικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή με τον τουριστικό κλάδο και τον κλάδο αγροδιατροφής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας, θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες για σύνολο 475 ωφελουμένων, που διαβιούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων (8 ατομικές συνεδρίες) και εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη, λειτουργία και διοίκηση τμημάτων καινοτομίας, εξαγωγών και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων των ωφελουμένων, 80 ωρών στα ακόλουθα αντικείμενα:
 • Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
 • Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager)
 • e-commerce – Ηοspitality sales & Marketing
 • Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής.
 • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων.

Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχοντας στις ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης αυτής της δράσης θα καταφέρουν όχι μόνο να εξειδικεύσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και  να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες αλλά επιπλέον, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Προσόντων, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εφόδιο για πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς το Πιστοποιητικό αποδεικνύει την κατοχή της εξειδικευμένης γνώσης.

 

2  Το Πρόγραμμα

2.1 Αντικείμενο

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες:

 1. Συμβουλευτική υποστήριξη
 2. Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων
 3. Πιστοποίηση προσόντων

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο σύνολο των τριών παραπάνω δράσεων είναι υποχρεωτική.

 

Ενέργεια 1: Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων.

Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει 8 ατομικές συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών εκάστη), για την εξειδικευμένη πληροφόρηση σε ζητήματα καινοτομίας, εξωστρέφειας, διεθνούς εμπορίου και την καθοδήγηση και υποστήριξη του ωφελούμενου ώστε να  εκπονήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη, λειτουργία και διοίκηση τμημάτων καινοτομίας, εξαγωγών και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων συμβουλευτικής, διενεργείται η αρχική επαφή συμβούλου – ωφελούμενου, η πληροφόρηση για το πλαίσιο και τα όρια της παρεχόμενης βοήθειας – στήριξης – πληροφόρησης που δύναται να λάβει ο ωφελούμενος, η διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ατόμου και ο προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός και ο προσδιορισμός των στοχεύσεων μέσα από τις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Στην τρίτη και τέταρτη συνεδρία, ενεργοποιείται ο ωφελούμενος να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Ειδικότερα ενεργοποιείται το άτομο σε θέματα που αφορούν διενέργεια έρευνας αγοράς, εκπόνηση σχεδίων για ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, εξαγωγών, κλπ. Ο σύμβουλος εξοικειώνει τον ωφελούμενο με τη δομή, τους στόχους και το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου καινοτομίας, εξωστρέφειας και R&D.

Στην πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη συνεδρία, το στέλεχος συμβουλευτικής υποστηρίζει τον ωφελούμενο κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τον καθοδηγεί για  τη συλλογή στοιχείων, την επεξεργασία, τη συγγραφή και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τις δράσεις καινοτομίας, εξωστρέφειας και R&D που θέλει να αναπτύξει. Στο σημείο αυτό ο ρόλος του συμβούλου είναι κυρίως ρόλος «καθοδηγητή».

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα υλοποιηθεί εναλλακτικά με τις παρακάτω μορφές:

 1. Με φυσική παρουσία σε αίθουσα
 2. Με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης.
 3. Εξολοκλήρου με τηλεδιάσκεψη.

Η δεύτερη και η τρίτη επιλογή αποτελεί ενδεδειγμένη λύση στην περίπτωση που το πρόγραμμα συμβουλευτικής απευθύνεται σε κατοίκους απομακρυσμένων νησιών.

Ενέργεια 2: Σεμινάρια κατάρτισης 80 ωρών

Η Ενέργεια 2 αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών κατάρτισης.  Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι έως πέντε (5) ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από τους υποψήφιους ωφελούμενους.

Η διαδικασία συγκρότησης και διαμόρφωσης του πλήθους των Θεμάτων κατάρτισης, θα γίνει βάσει των δηλώσεων ωφελουμένων κατά την αίτηση συμμετοχής τους, την κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμο, καθώς και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλα εξειδικευμένων εκπαιδευτών.

Τα σεμινάρια κατάρτισης αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
 • Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager)
 • e-commerce – Ηοspitality sales & Marketing
 • Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής.

Στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο των πέντε (5) προσφερόμενων σεμιναρίων κατάρτισης.

 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης

Τα τμήματα εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν εναλλακτικά με τις παρακάτω μορφές:

α) Συμβατική κατάρτιση δηλαδή με φυσική παρουσία σε αίθουσα

β) Μικτή κατάρτιση (blended learning) δηλαδή συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης με φυσική παρουσία και τηλεκατάρτισης και η οποία θα είναι συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η μικτή κατάρτιση κρίνεται ως ενδεδειγμένη λύση στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε κατοίκους απομακρυσμένων νησιών.

γ) Εξολοκλήρου τηλεκατάρτιση μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ενσωματώνει τεχνολογίες και εφαρμογές με σκοπό την υλοποίηση της συμβατικής εκπαίδευσης  κατάρτισης ανεξάρτητα από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Πάροχο Κατάρτισης, προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους.

 

Ενέργεια 3: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων βάση τυποποιημένων διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Μέθοδοι υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν με μία από τις εξής μεθόδους:

 • είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών)
 • είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων υποχρεωτικά του συνόλου των καταρτισθέντων.

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1 Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων Διαχείριση και Επεξεργασία Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων NAI OXI
2 Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager) Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager) NAI OXI
3 Ε-commerce – Ηοspitality sales & Marketing Ε-commerce – Ηοspitality sales & Marketing NAI OXI
4 Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς NAI OXI
5 Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων NAI OXI

 

 

2.2 Όροι υλοποίησης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις ωφελουμένων – Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος – Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των ενεργειών του έργου (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:

 • την υπ’αρ. πρωτ. Οικ.90/19-01-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5114217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»,
 • την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και των παραρτημάτων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης i): ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ,
 • τo με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”».
 • To με Α.Π. [90063-20-09-2022] (ΑΔΑ:6ΖΙΥ46ΜΤΛΡ-ΡΑΣ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» .

 

Επιπλέον διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Ο αριθμός συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι οχτώ (8) ατομικές συνεδρίες.
 • Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.
 • Οι διά ζώσης συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης θα υλοποιηθούν σε αίθουσες, οι οποίες πρ διαθέτουν τις προδιαγραφές ως προς την κτιριακή υποδομή, όπως αυτές ορίζονται στο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».
 • Οι εξ’ αποστάσεως συνεδρίες θα υλοποιηθούν μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Συμβουλευτικής ΟΣΣ.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.
 • Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε Τμήματα καταρτιζομένων που έχουν 5 (ελάχιστο) έως 25 (μέγιστο) ωφελούμενους (εφεξής, «Τμήματα»).
 • Η ημερήσια διάρκεια της διά ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων .
 • Δεν επιτρέπεται υλοποίηση κατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν, εκτός ωραρίου εργασίας.
 • Η εκπαίδευση / κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης και της Σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Κατά την υλοποίηση της συμβατικής δια ζώσης / μικτής κατάρτισης, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα/ χυμοί/ καφέ στους καταρτιζόμενους στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο Κατάρτισης.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης και οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.
 • Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση ή/και επανεξέταση σε περίπτωση αδυναμίας ή αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση) των γνώσεων και δεξιοτήτων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησαν.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση. Επίσης διευκρινίζεται ότι:

Α.     Αν κάποιος καταρτιζόμενος δεν προσέλθει στη αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση τότε είναι δεσμευτικό να προσέλθει στην επανεξέταση, αλλιώς δεν λαμβάνει επίδομα.

Β.      Αν κάποιος καταρτιζόμενος προσέλθει στην 1η εξέταση αλλά αποτύχει, τότε του δίνεται η δυνατότητα επεναξέτασης αλλά ακόμη και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στην 2η εξέταση (επανεξέταση) λαμβάνει το επίδομα που αναλογεί.

Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο καταρτιζόμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.

 • Σε κάθε Καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης θα του χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Στην περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).
 • Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης οι απουσίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες ανά ενότητα. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα.
 • Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών ή δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

 

Τα επιδόματα κατάρτισης καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας βάσει του προγράμματος, καθώς επίσης και έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • την ενέργεια της συμβουλευτικής υποστήριξης,
 • την Κατάρτιση και
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

 

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 5,00€ /ώρα παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει ως εξής:

 • Με την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της δράσης συμβουλευτικής υποστήριξης,
 • Με την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και
 • Με τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.

Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης, η αποφυγή ταυτόχρονης παρακολούθησης και άλλου προγράμματος κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης του παρόντος και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης προς υπογραφή από τους ωφελούμενους.

 

2.3  Κατανομή Καταρτιζόμενων

Η προβλεπόμενη κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα των ωφελουμένων αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ο αριθμός των ωφελουμένων περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα:

Περιφερειακή Ενότητα Ωφελούμενοι
ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 206
ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ 24
ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ 41
ΠΕ ΣΑΜΟΥ 79
ΠΕ ΧΙΟΥ 126
Σύνολο 475

 

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά ΠΕ και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά ΠΕ τελεί υπό την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

3.     Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογής Ωφελουμένων

ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να:

 1. Είναι αυτοαπασχολούμενος ή να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
 2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι:
  • Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή
  • Απόφοιτος Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
 3. Να είναι πάνω από 18 ετών.
 4. Να κατοικεί και να εργάζεται Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η ημέρα της 1ης συμβουλευτικής συνεδρίας). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ή εκτύπωση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη o χρόνος Οριστικής Υποβολής αίτησης με τη προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης (θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής.

 

4.     Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου την  «Αίτηση συμμετοχής» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.katartisiteebaa.gr.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι την συνολική ένταξη του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων. Ως συνολική ένταξη θεωρείται η έναρξη συμμετοχής του ωφελούμενου στις δράσεις του έργου. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του για τον Α΄ Κύκλο από 02/06/2023 και ώρα 12:00 έως 26/06/2023 και ώρα 23:59

Για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των επόμενων κύκλων, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κάθε αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1)  αίτηση συμμετοχής.

Επισημαίνεται:

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που είναι ο δικαιούχος της πράξης, για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία.

Τα δικαιολογητικά αναρτώνται σε μορφή pdf σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους,  στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης των δικαιολογητικών, εναλλακτικά δύναται να αποσταλούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisiteebaa@gmail.com μέχρι την Δευτέρα 26/06/2023, 23:59 για τον Α΄ Κύκλο.

Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που θα καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

5.     Υποβολή δικαιολογητικών

5.1   Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 3. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α
 4. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).

Μόνο για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται: α) Βεβαίωση της Ανεργίας σε ισχύ και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για τους Αυτοαπασχολούμενους : Εκτύπωση από το TAXISNET της επαγγελματικής τους κατάστασης όπου θα αναφέρεται η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι ΚΑΔ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης σχετικά με το ύψος των ενισχύσεων de minimis που έχουν λάβει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα).
 2. Δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται η εντοπιότητα (Πχ. Λογαριασμός ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο οικίας, Βεβαίωση εντοπιότητας από τη δημοτική αρχή)
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή αποδεικτικό τήρησης λογαριασμού μέσω της εφαρμογής e-banking) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο υποψήφιος ωφελούμενος θα είναι Κύριος Δικαιούχος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ), στην οποία ο υποψήφιος/α να δηλώνει:
  1. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση ή εποχικά εργαζόμενος/η ή αυτοαπασχολούμενος/η,
 • Την επωνυμία της επιχείρησης
 1. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
 2. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

 

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελουμένων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων.

 

5.2    Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσουν οι ωφελούμενοι μετά την αρχική επιλογή τους

Ο/Η ωφελούμενος/η πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα. Η προσκόμιση αυτών των στοιχείων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ωφελούμενους και πιστοποιηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ, πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση και αποδοχή τους από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ, καθιστά μη επιλέξιμο τον/την συμμετέχοντα/ουσα και δε θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Α) Για τους Εργαζόμενους:

Το αργότερο έως και την 1η ημέρα έναρξης της συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε33 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, μαζί με το Ε4 ή το Ε3.

Κατά την 1η ημέρα της συμβουλευτικής και έως 10 μέρες μετά, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης

 1. Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης)
 2. Απόδειξη πληρωμής (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)
 3. Αντίγραφο ΑΠΔ (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 1. Ανάρτηση Υ/Δ στην οποία ο/η ωφελούμενος/η θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος/η κατά την 1η ημέρα της συμβουλευτικής και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα» και
 2. Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος, ανάρτηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της συμβουλευτικής) ήταν εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

 

Β) Για τους Αυτοαπασχολούμενους:

Εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ όπου θα αναφέρεται η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι ΚΑΔ.

 

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την ημέρα της 1ης συνεδρίας της συμβουλευτικής. Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) και
 2. Αντίγραφο της ‘ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ’, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

Σημαντική Σημείωση: Η προσκόμιση των προαναφερθέντων στοιχείων (ή ψηφιακών ισοδύναμων αυτών), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δε θα καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

Β) Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ.

 

6  Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ θα προβαίνει σε τμηματική σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις δημιουργείται το Μητρώο Ωφελουμένων.

Σε αυτό το Μητρώο, όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, και δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες”. Όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, ενώ έχει ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση χαρακτηρίζονται ως “επιλαχόντες”. Αιτούντες που δεν έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτησή τους και δεν έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως “απορριφθέντες”.

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάταξη όσων ωφελούμενων έχουν χαρακτηρισθεί ως “επιτυχόντες” και οι δυνητικοί ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια του Άρθρου 3).

Ακολουθεί η συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ (https://ba-aigaio.tee.gr/).Ο πίνακας των αποτελεσμάτων που θα αναρτηθεί θα περιλαμβάνει τον κωδικό αίτησης (ΚΑΥΑΣ) για κάθε επιτυχόντα/επιλαχόντα ή απορριφθέντα, χωρίς να γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisiteebaa@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων)στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ (https://ba-aigaio.tee.gr/).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχο του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ.

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

 • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα.
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.

 

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι, από την στιγμή που θα λάβουν την σχετική επίσημη ενημέρωση / ειδοποίηση από τον πάροχο κατάρτισης (μέσω e-mail), για την έναρξη των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση που θα λάβουν από τον πάροχο κατάρτισης, να επικοινωνήσουν με τον πάροχο κατάρτισης, ώστε να δρομολογήσουν την έναρξη των διαδικασιών.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόκρισης τους  στις παραπάνω διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή τους στο έργο, το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ δύναται αυτοδικαίως να τους απεντάσσει από το έργο, ενημερώνοντας αντίστοιχα τον πάροχο κατάρτισης να ειδοποιήσει το/τα άτομο/α από την αντίστοιχη λίστα επιλαχόντων βάσει σειράς προτεραιότητας.

Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, σχεδιασμός υπογραφής ή/και αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω συστήματος στην περίπτωση Single Sign On διεργασιών, κ.ο.κ).

 

Επισημαίνεται, ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα λάβει έκαστη ωφελούμενη επιχείρηση αντιστοιχούν σε κρατική ενίσχυση ύψους 900,00 ευρώ ανά ωφελούμενο, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis 1407/2013.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι έπειτα από την ολοκλήρωση των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ θα γνωστοποιεί εγγράφως σε εκάστη επιχείρηση το ποσόν της ενίσχυσης (έμμεσης) την οποία έχει λάβει σημειώνοντας ότι είναι ενίσχυση de minimis.

7       Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3. προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου ΤΕΕ (https://ba-aigaio.tee.gr/).

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 02/06/2023 και ώρα 12:00

 

Στην ιστοσελίδα του φορέα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) katartisiteebaa@gmail.com.

 

 

Ο Πρόεδρος

Του Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. Αιγαίου

Του Τ.Ε.Ε.

Ευστράτιος Μανωλακέλλης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ενδεικτικά, οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες ανά προβλεπόμενο πρόγραμμα κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
1 Βιοποικιλότητα αγροοικοσυστημάτων 8
2 Ανάλυση βασικών καλλιεργητικών συστημάτων 8
3 Πηγές ρύπανσης 8
4 Γεωργικά φάρμακα και νομοθετικές εξελίξεις 8
5 Συμπεριφορά ρύπων 8
6 Επιδράσεις ρύπανσης 8
7 Ρύπανση και φυτοτοξικότητα 12
8 Μέθοδοι-Τεχνικές απορρύπανσης 12
9 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
10 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
11 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2
12 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2
ΣΥΝΟΛΟ 80

 

 • Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager) 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
1 Σχεδιασμός με στρατηγική 8
2 Ηγεσία και στρατηγική 8
3 Οικονομία και επιχειρηματικότητα στον FM τομέα 8
4 Project management 12
5 Ανάγκες συντήρησης κτιριακής υποδομής- η/μ εγκαταστάσεων 8
6 Διαχείριση-επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων 10
7 Επιλογή των βέλτιστων πόρων 10
8 Μέτρηση επίδοσης λειτουργίας και συντήρησης 8
9 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
10 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
11 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2
12 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2
ΣΥΝΟΛΟ 80

 

 • e-commerce – Ηοspitality sales & Marketing 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
1 Εισαγωγή στον τουρισμό 5
2 Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης 8
3 Εξυπηρέτηση πελατών 8
4 Διαχείριση παραπόνων 8
5 Βασικές αρχές Μάρκετινγκ 8
6 Αρχές ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 8
7 Έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίαση ιστοσελίδων 8
8 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στον τουρισμό (e-tourism) 8
9 Οργάνωση συνεδρίων & εκθέσεων 11
10 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
11 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
12 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2
13 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2
ΣΥΝΟΛΟ 80

 

 • Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
1 Έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς 4
2 Διεθνείς φορείς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 8
3 Κριτήρια για την ένταξη στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 8
4 Θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ – Φορείς που επωμίζονται την προστασία των πολιτιστικών αγαθών 8
5 Χρηματοδότηση της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 8
6 Πολιτιστική κληρονομιά και αειφόρος ανάπτυξη 8
7 Παραδοσιακή Δόμηση 10
8 Είδη και κριτήρια επεμβάσεων σε κτίρια και κατασκευές 10
9 Στάδια των επεμβάσεων – Βασικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται για την αναπαλαίωση των βασικών στοιχείων των κατασκευών 8
10 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
11 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
12 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2
13 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2
ΣΥΝΟΛΟ 80

 

 • Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής 
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
1 Κίνδυνοι στην παραγωγή τροφίμων 8
2 Υγιεινή βιομηχανιών-Καθαρισμός και απολύμανση 8
3 Τοποθεσία, σχεδιασμός και κατασκευή της βιομηχανίας 8
4 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 8
5 Σύσταση τροφίμων-Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης 8
6 Μεταποίηση προϊόντων-Τυποποίηση και συσκευασία 8
7 Βασικές αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων 12
8 Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων & ποτών 12
9 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 2
10 Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 2
11 Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 2
12 Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2
ΣΥΝΟΛΟ 80