ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 24/02/2020 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Δυτικής Σάμου , στη Δ/νση (Νέο Καρλόβασι, Πλατεία Βαλασκατζή ΤΚ 83200 τηλ 2273050837-801). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax (22730-32729) εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή στην ιστοσελίδα dsamos.gr όπου υπάρχουν συνημμένα τα έντυπα των αιτήσεων .
Από το Δήμο Δυτικής Σάμου