ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 27 Δεκεμβρίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) Της αρ. 429/12-03-2020(ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020) απόφασης Γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Δ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ε)της αρ. πρωτ. 65443/03-08-2023( ΑΔΑ: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ΣΤ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 27397/14.5.2022 (ΦΕΚ 2369/τ. Β’/14-5-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Εισηγήτριες:
Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με αρμοδιότητες στους τομείς Οικονομικού & Πολιτισμού.
Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ