Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών  ιατρών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΩΡΛ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ

Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή ή τριετή θητεία για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Γ.Ν. Σάμου, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με ενημέρωσή μας ώστε να γίνουν οι διαδικασίες για την άμεση πρόσληψή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να επικοινωνούν  με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 2273083194-83125 και στη Γραμματεία του Γ.Ν.Σάμου  στο τηλέφωνο 2273083104 για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Διοικητής

Νικόλαος Α. Στεφανής