Εκ μέρους του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνουμε την Προκήρυξη για την Πλήρωση των παρακάτω επί Θητεία Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 64017/05-12-2023, απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα, «Έγκριση για Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντιάτρων του Κλάδου Ε.Σ.Υ.», (ΑΔΑ:6U47465FYO-5TI.).

 

Για το Γ.Ν-Κ.Υ Ικαρίας

  • 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών TAXISNET.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Η παρούσα Απόφαση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α’), στη διεύθυνση (dpnp_@moh.gov.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. – .Κ.Υ. Ικαρίας (http://www.gnikarias.org/).

 

 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια  του Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας,
Σταμούλη Ανεζινιώ