Με αφορμή δημοσιεύματα που υπέπεσαν στην αντίληψη μας, η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι ορθώς έπραξε η Διεύθυνση του σχολείου να δημοσιοποιήσει την άσχημη κατάσταση η οποία επικρατεί στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Κηρύκου. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει στη ευαισθητοποίηση των γονέων και των Αρχών με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κτιρίου και την εξεύρεση πόρων. Παρόλα αυτά πρέπει να αποσαφηνιστούν κάποια θέματα που αφορούν αφενός την Υπηρεσία μας και αφετέρου το έργο που εκτελέστηκε με την τελευταία εργολαβία.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σάμου ύστερα από τα προφορικά αιτήματα της τότε Δ/νσης του σχολείου Αγ. Κηρύκου συνέταξε μελέτη προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

Στις 4/2/2019 υπογράφηκε η 1η Σύμβαση του έργου ποσού 111.697,03€ με ΦΠΑ και στις 19/10/2022 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 54.613,70 € με ΦΠΑ δηλ το συνολικό ποσό εργασιών ανήλθε στα  166.310,73 €. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 19/9/2022 με τελική δαπάνη 147.187,05 €.

 

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν είναι:

 

  • μόνωση των αρμών στον προαύλιο χώρο του Α΄ ορόφου,
  • στεγάνωση του δώματος πάνω από την αίθουσα του χημείου,
  • αποκατάσταση των επιχρισμάτων στην όψη του κτιρίου τα οποία είχαν καθαιρεθεί από προηγούμενες εργασίες,
  • αποκατάσταση των τοπικών βλαβών του σκυροδέματος και του οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης του, κυρίως στον προαύλιο χώρο του Α΄ ορόφου,
  • την αντικατάσταση τμήματος των μεταλλικών κουφωμάτων του ισογείου και υπογείου με κουφώματα αλουμινίου,
  • Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών μεταλλικών θυρών και των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων των διαδρόμων,
  • τοποθέτηση πλακιδίων ως τελική επιφάνεια των διαδρόμων διότι οι κλίσεις τους είχαν δοθεί προς το εσωτερικό του κτιρίου όπου οι παλιές υδρορροές είτε είχαν βουλώσει είτε είχαν σπάσει με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι αίθουσες κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. Επιπλέον λόγω του ότι ήταν εγκιβωτισμένες στον φέροντα σκελετό του κτιρίου επιτάχυναν στη διάβρωση του σκελετού,
  • αποκατάσταση μεγάλου μέρους των κάθετων και οριζόντιων υδρορροών,
  • την αντικατάσταση και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και τέλος
  • την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου (Αντικατάσταση μέρους των φθαρμένων φωτιστικών, όλων των λαμπτήρων, των διακοπτών και μπριζών των αιθουσών. Συντήρηση των 4 ηλεκτρολογικών πινάκων με αντικατάσταση όλων των ασφαλειών παλαιού τύπου και επιπλέον τοποθέτηση ρελέ που δεν υπήρχε. Δημιουργία τριγωνικής γείωσης για την ενίσχυση της παρούσας.)

 

Η επέμβαση την οποία όφειλε να εκτελέσει ο εργολάβος σε ένα τμήμα του κτιρίου ήταν επιτυχής όπως αποδεικνύεται και από το ότι κατά το πρώτο δεκαοκτάμηνο, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα εισροής υδάτων στο κτιριο. Το γεγονός ότι μετά το διάστημα των δύο ετών εμφανίστηκε ξανά πρόβλημα στεγάνωσης, αυτό είναι πρόδηλο ότι οφείλεται σε νέες αιτίες, είτε φυσικές, είτε από ανθρώπινη παρέμβαση, (φθορές, κακή χρήση, ελλιπής συντήρηση ενδεικτική η ροδιά από δίτροχο που ανέβασαν κάποιοι άγνωστοι στην ταράτσα) οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν.

Από τους μακροσκοπικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη της τελευταίας εργολαβίας διαπιστώθηκαν πολλά στατικά και δομικά προβλήματα στο κτίριο τα οποία ήταν αδύνατον να αντιμετωπιστούν με την παρούσα εργολαβία. Ενδεικτικά αναφέρουμε κακής ποιότητας επιχρίσματα τα οποία αποκολλιούνται κατά καιρούς, μη επαρκής δόνηση του οπλισμένου σκυροδέματος σε κάποια σημεία κατά την φάση σκυροδέτησης τους, μη επαρκής επικάλυψη του οπλισμού με αποτέλεσμα την οξείδωση του.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν προ τριαντακονταετίας στην κατασκευή του κτιρίου ενδεχομένως λόγω κοντινής απόστασης από την θάλασσα, γήρανσης ή μη ορθής πρόσμιξης, θα πρέπει να ελεγχθούν από εξειδικευμένο μελετητή για να διαπιστωθεί η αντοχή και η καταλληλόλητας τους.

Επίσης στο Κτίριο του Λυκείου-Γυμνασίου Αγ. Κηρύκου έχει διαπιστωθεί η έλλειψη συντήρησης του, η οποία είναι απαραίτητη για την μακροβιότητα και καλή λειτουργία ενός κτιρίου. Υπενθυμίζουμε ότι υπεύθυνοι για την συντήρηση των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι οι κατά τόπους Δήμοι. Η συντήρηση του κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή επιδείνωσης της κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, έχουμε να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολικό κτίριο δεν οφείλονται στην τελευταία εργολαβία που εκτελέστηκε από την Υπηρεσία μας αλλά σε άλλους παράγοντες (κακή συντήρηση, αστοχία υλικών, μικροσεισμικές δομήσεις και άλλοι).

Εν κατά κλείδι, θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης του κτιρίου, ώστε να αντιμετωπιστεί στο σύνολο του. Μικρές παρεμβάσεις και έργα συντήρησης του υφιστάμενου κτιριακού όγκου δεν θα άρουν την ενδεχόμενη επικινδυνότητα που θα προκύψει με την πάροδο των ετών.

Τέλος επιφυλασσόμεθα για τυχόν ζημίες και φθορές που προκλήθηκαν και προκαλούνται στο κτίριο από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και που έχουν σχέση με τη μη φύλαξη της σχολικής μονάδας.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ