Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης, μετέβη εἰς τήν Ἰκαρίαν τήν Πέμπτην 18ην Ἀπριλίου 2019 καί χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στήν Ἐνορία Ταξιάρχου Μιχαήλ Ξυλοσύρτου Ἰκαρίας, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν πνευματική προετοιμασία μας, ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Τό πρωϊ τῆς ἑπομένης ἡμέρας, Παρασκευῆς 19ης Ἀπριλίου 2019 χοροστάτησε στήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ὅπου συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου.

 

Ἀκολούθως παρέστη στήν τελετή Παραδόσεως-Παραλαβῆς Διοικητοῦ στό Τ.Ε. Ἁγίου Κηρύκου, παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἰκαρίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 19ης Ἀπριλίου 2019 στίς 18.00΄ χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τοῦ Κανόνος τοῦ Λαζάρου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου καί ἐν συνεχείᾳ συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Εὐδήλου.

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 19ης Ἀπριλίου 2019 στίς 20.00΄ προεξῆρχε στήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Ῥαχῶν, καθώς ἡ Ἐνορία στερεῖται Ἐφημερίου καί ὁμίλησε περί τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πού ἐπιτελεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ὅπως τό ἱερό Εὐχέλαιο καί τό μυστήριο τῆς Μετανοίας-Ἐξομολογήσεως. Ἀκολούθως συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ῥαχῶν.

00DespotasIkaria02

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι πέρα ἀπό τά τρέχοντα διοικητικά ζητήματα, τά ὁποῖα δυστυχῶς δέν ἐλλείπουν ἀπό καμμία ἱερατική Σύναξη, μᾶλλον δέ αὐξάνονται ἕνεκα τῶν πολλῶν καί αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν κενῶν, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνάθεση τῶν διοικητικῶν καθηκόντων σέ Ἱερέα Ἐφημέριο ἄλλης Ἐνορίας, ὁ Σεβασμιώτατος καί στίς τρεῖς αὐτές Συνάξεις κοινοποίησε στούς Πατέρες τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Θείων Λειτουργιῶν, τό ὁποῖο συντάχθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ σκοπό τήν ὅσο τό δυνατόν καλύτερη ἐπιτέλεσή τους καί στίς πολλές Ἐνορίες τῆς Ἰκαρίας, πού στεροῦνται Ἐφημερίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ πατρική στοργή ἐνίσχυσε τούς Πατέρες στό δύσκολο, ἀλλά γλυκύ ἔργο τῆς ἱερατικῆς διακονίας αὐτῶν τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα. Εὐχήθηκε δύναμη καί ἐνίσχυση παρά Κυρίου καί συνέστησε στούς Ἀδελφούς-Ἐφημερίους ἔνθερμο ζῆλο καί ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια ὡς πρός τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀφ’ ᾗς στιγμῆς οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ὑποχρεοῦνται νά τελέσουν δύο καί τρεῖς καί τέσσαρες ἀκόμη ἱερές Ἀκολουθίες πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν Ἐνοριῶν μας, λόγῳ τῆς ὡς εἴρηται ἐλλείψεως Ἱερέων Ἐφημερίων.

00DespotasIkaria04

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν παρέλειψε ἐπίσης νά εὐχαριστήσει τούς Ἱερεῖς γιά τήν θυσιαστική τους διακονία κατά τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες, ἐνῶ παραλλήλως τόσο ἐπ’ Ἐκκλησίας, ὅσο καί σέ κάθε εὐκαιρία ἀφ’ ἑνός μέν ζητοῦσε τήν κατανόηση ἀπό μέρους τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, ἀφ’ ἑτέρου παρακαλοῦσε γιά τήν ὕπαρξη νέων ἱερατικῶν κλήσεων, ὥστε νά χειροτονηθοῦν νέοι Ἱερεῖς, πού θά διακονήσουν μέ ζῆλο ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου τίς πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.

00DespotasIkaria05

Τέλος στα πλαίσια τῆς ἐπισκέψεώς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε ἐπίσης μέ Φορεῖς καί Ἀρχές τοῦ Νησιοῦ, ἐνῶ συνομίλησε ἐπί μακρόν, ἀνταλλάσσοντας ἀπόψεις καί προβληματισμούς μέ πολλούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.