ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή χρηματικής επιχορήγησης  πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων και σωματείων για δράσεις – εκδηλώσεις έτους 2024. Ως νέα προθεσμία ορίζεται η  31η  Μαΐου

 

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αιτήσεων έχει ως εξής.

Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα εις διπλούν δικαιολογητικά και τα οποία  είναι τα εξής:

 1. Αίτηση επιχορήγησης προς Δήμο Ανατολικής Σάμου, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επιχορήγηση και προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου.
 2. Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2024 με αναλυτική αναφορά στο είδος της δράσης, το χρόνο διεξαγωγής, τον τόπο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής.
 3. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 4. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το Καταστατικό, τότε απαιτείται Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 5. Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων για το 2024.
 6. Απολογισμό εσόδων – εξόδων για το έτος 2023.\
 7. Απολογισμό για το ποσό της επιχορήγησης έτους 2023 ή του τελευταίου έτους κατά το οποίο επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, από τον οποίο θα προκύπτει η διάθεση της επιχορήγησης, με επισυναπτόμενα τα σχετικά παραστατικά δαπανών.
 8. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2023 από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
 9. Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

– Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συνολικά ετησίως, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου (σύμφωνα με το άρ.83 του Ν.4727/2020), ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, συνοδευόμενη από εκτύπωση των δαπανών όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο site.

– Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί µε ποσό κάτω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000 €.

– Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα µε το άρ.76 του Ν.4727/2020, αυτό να το δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, η αίτηση θα συνοδεύεται και από τα κάτωθι δικαιολογητικά.

 1. Πρακτικό Δκ.Σ. περί υποβολής της αίτησης επιχορήγησης .
 2. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, (ΙΒΑΝ) που τηρείται, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Για τα αθλητικά σωματεία θα χρειαστεί εκτός των ανωτέρων δικαιολογητικών η προσκόμιση :1) της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και 2) η εγγραφή του αθλητικού σωματείου στο ¨Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων¨ (αρ.142του Ν4714/2020).

Για την είσπραξη του ποσού επιχορήγησης απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 • Φορολογική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω των 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω 3.000,00 €
 • Πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης με το ποσό της επιχορήγησης.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται  έως και Παρασκευή 31- 05-2024 στο Δήμο Ανατολικής Σάμου και συγκεκριμένα στο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτισμού  Τουρισμού & Άθλησης (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2273350150 & 2273350151.

Για να γίνει η παραλαβή της αίτησης ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα.

Το έντυπο της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να αναζητηθεί, είτε στο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Αθλητισμού   στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου , είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.islandofsamos.gr.