Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν ἔχει τήν ἰδιαιτέραν χαράν νά Σᾶς προσκαλέσει εἰς τήν πανηγυρικήν ἐκδήλωσιν, τήν ὁποίαν διοργανώνει τήν Τετάρτην 16ην Αὐγούστου 2023 καί ὥραν 20.00΄, εἰς τό Δημοτικόν Μέγαρον Πυθαγορείου, πλησίον τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (γυάλινο κτίριο) πρός τιμήν τοῦ Ἱδρύματος Κωνσταντίνου καί Μαρίας Ζημάλη «Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας Αἰγαίου – Παλαιοντολικοῦ Μουσείου», κατά τήν ὁποίαν θά τιμηθῇ εὐφήμως ὑπό τῆς Τοπικῆς ἡμῶν κατά Σάμον Ἐκκλησίας ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ, Ἐλλογιμώτατος κ.κ. Εὐάγγελος Ζημάλης, ἐπί τῇ μακρᾷ καί εὐκλεεῖ προσφορᾷ αὐτοῦ πρός τήν γενέτειραν.

Ἡ παρουσία σας θά ἀποτελέσῃ ἀφορμήν χαρᾶς καί θά προσδώσῃ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα εἰς τοιαύτην πνευματικήν σύναξιν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως