ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Την περ. γ, ζ’ και η’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07- 06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, ως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018, (Φ.Ε.Κ. 133 Α!/19-07-2018) και με το άρθρο 5 του Ν.4623/2019, (Φ.Ε.Κ. 134 Α!/09-08-2019) και ισχύουν σήμερα.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3ε, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, (Φ.Ε.Κ. 40 Α!/29-02-2012), «Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και Άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και αυτές της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017, (Φ.Ε.Κ. 107 Α!/31-07-2017), σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 92, παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων.
 5. Την με αρ. 28549/16-04-2019, (Φ.Ε.Κ. 1327/ Β΄/17-04-2019), Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
 6. Το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019, (Φ.Ε.Κ. 43 Α!/09-03-2019), σύμφωνα με την οποία συνίσταται ο Δήμος Δυτικής Σάμου, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: Α) Καρλοβασίων και Β) Μαραθοκάμπου.
 7. Την με αριθμό 30/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 26/05/2019 και διορθώθηκε με την αρ. 33/2019 ομοία και ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Δυτικής Σάμου.
 8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 ( αποφ. ΓΠ-191/20.03.2014 ( Β’ 698 ) για τον Δήμο Δυτικής Σάμου που αποτελείται από την Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου με πληθυσμό 9.855 κατοίκους και την Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου με πληθυσμό 2.609 κατοίκους, σύμφωνα με τα οποία ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δυτικής Σάμου ανέρχεται στους 12.464 κατοίκους.
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυτές της με Α.Π.59633/20-08-2019 Εγκυκλίου 82 του ΥΠ.ΕΣ.), ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ, και επομένως ο ανώτατος αριθμός Αντιδημάρχων ανέρχεται στους τέσσερις (4).
 10. Την αριθ. 89/59847/21-08-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «Ορκωμοσία Αιρετών Δήµων και Κοινοτήτων», ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ.
 11. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 88 και 89 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 12. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 13. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ ) του Δήμου Δυτικής Σάμου και την υπ’ αριθμ. 43922/23.08.2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3251/23.08.2019/Β΄ ).
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 69 του Ν. 4555/2018, (Φ.Ε.Κ. 133 Α!/19-07-2018) και με το άρθρο 4 του Ν.4623/2019, (Φ.Ε.Κ. 134 Α!/09-08-2019) και ισχύουν σήμερα
 15. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι σε οργανικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Σάμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
 16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Σάμου, με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 31.08.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

 • Τον κ. Διακοσταμάτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, Αναπληρωτής Δημάρχου, με καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Αρωγής και Πολιτισμού Δήμου Δυτικής Σάμου. Πιο συγκεκριμένα, του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Δήμαρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει η κωλύεται.
 2. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών ( Δ.Υ ) και των αντίστοιχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού Δ.Υ.
 • Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού Δ.Υ.
 • Την τέλεση γάμων απουσία Δημάρχου.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Δ.Υ.
 1. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό, και παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας- επανίδρυση του Δήμου Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία πάντα με τον Δήμαρχο, όπως επίσης και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
 2. Μεριμνά, σχεδιάζει, και εισηγείται σε θέματα προαγωγής και ενίσχυσης του Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου.
 • Προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων στον τομέα του Πολιτισμού
 • Προστασία του τοπικού Πολιτισμού
 • Την προβολή των Πολιτιστικών αγαθών και των Πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο
 • Μελετά και εισηγείται για την ρύθμιση τοπικών Πολιτιστικών θεμάτων.
 1. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό, και διοίκηση όλων των λειτουργιών που απορρέουν για τον Δήμο Δυτικής Σάμου, από το πρώην Ν.Π.Δ.Δ «Σαμιακή Αρωγή» του πρώην ενιαίου Δήμου Σάμου από την σύσταση του συνδέσμου και μετά, σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4623/09.08.2019 ( Α’ ), παρ.12 αρ.156 του Ν.4600/2019,  και την εγκύκλιο αρ.96/29.08.2019 ΥΠ.ΕΣ.
 2. Γνωμοδοτικά επικουρεί, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι από τον Δήμαρχο εντεταλμένος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε θέματα Αθλητισμού και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

 

 • Τον κ. Βακάκη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου. Πιο συγκεκριμένα, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην  τις παρακάτω   αρμοδιότητες :
 1. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των Οικονομικών Υπηρεσιών ( Ο.Υ ) και των αντίστοιχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-φωτισμού, Δημοτικής περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού Ο.Υ.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Ο.Υ.
 1. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τ.Υ ) και των αντίστοιχων τμημάτων και οργανικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου.
 • Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού Τ.Υ.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών  που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες Τ.Υ.
 1. Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό, και διοίκηση όλων των λειτουργιών που απορρέουν για τον Δήμο Δυτικής Σάμου, από το πρώην Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ» του πρώην ενιαίου Δήμου Σάμου από την σύσταση του συνδέσμου και μετά, σύμφωνα με το αρ.6 του Ν.4623/09.08.2019 ( Α’ ), παρ.12 αρ.156 του Ν.4600/2019,  και την εγκύκλιο αρ.96/29.08.2019 ΥΠ.ΕΣ

 

 

 • Τον κ. Βαλσαμίδη Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος  και των αντίστοιχων τμημάτων ήτοι αρμοδιότητες  Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 2. Τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
 3. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος

 

 • Επίσης, του μεταβιβάζει, κατά τόπο, για την Δημοτική Ενότητα ( Δ.Ε ) Καρλοβασίων τις παρακάτω   αρμοδιότητες :
 1. Την εποπτεία και ευθύνη :
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της μεταφοράς αποκομιδής και διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμάτων της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, Δασών, βοσκοτόπων, ρεμάτων, και της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της καλής λειτουργίας και ελέγχου, των οχημάτων απορριμματοφόρων και οχημάτων έργου της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Την συντήρηση, καλή και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 • Της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται στην Δ.Ε Καρλοβάσου και τη χορήγηση αδειών του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της Δ.Ε Καρλοβάσου.

 

 1. Μεριμνά για όλες τις δράσεις όσο αναφορά τα αδέσποτα ζώα της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων της Δ.Ε Καρλοβάσου.
 3. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε Καρλοβάσου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

 • Τον κ. Βολακάκη Δημήτριο κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, για την Δημοτική Ενότητα ( Δ.Ε ) Μαραθοκάμπου και συγκεκριμένα, του μεταβιβάζει τις παρακάτω   αρμοδιότητες :

 

 1.  Την εποπτεία και ευθύνη :
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της μεταφοράς αποκομιδής και διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμάτων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, Δασών, βοσκοτόπων, ρεμάτων και της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της καλής λειτουργίας και ελέγχου, των οχημάτων απορριμματοφόρων και οχημάτων έργου της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Την συντήρηση, καλή και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 • Της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται, και τη χορήγηση αδειών του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 1. Μεριμνά για όλες τις δράσεις όσο αναφορά τα αδέσποτα ζώα της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.
 3. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε Μαραθοκάμπου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4.  Την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  Δ.Ε Μαραθοκάμπου. 
 5. Τη διατήρηση όλου του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δ.Ε Μαραθοκάμπου, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 6. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε Μαραθοκάμπου.

 

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταμάτη Γεώργιου όταν απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βακάκης Νικόλαος .

     β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βακάκη Νικόλαο όταν απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διακοσταμάτης Γεώργιος.

     γ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Διακοσταμάτη Γεωργίου και κ. Βακάκη Νικολάου όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ταυτόχρονα και οι δύο, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλσαμίδης Ιωάννης.

   δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαλσαμίδη Ιωάννη όταν απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βολακάκης Δημήτριος.

     ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βολακάκη Δημητρίου ‘όταν απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλσαμίδης Ιωάννης.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία, της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ