Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2019 (ΑΔΑ: 61ΒΒΩ1Κ-99Τ) απόφαση Δημάρχου ορίσθηκαν οι  κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Σύμπραξης», ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης έως 31/08/2020 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, με εκχώρηση υπογραφής, ως ακολούθως:

 1. Τον κ. Βαλκαμλή Βασίλειο του Μανουήλ του Εμμανουήλ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.  Καθ’ ύλην:

1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:

 1. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πυθαγορείου.
 2. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 3. Εποπτεύει τον συντονισμό οριζόντιων δράσεων και παρεμβάσεων στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
 4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 5. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

2.Τον κ. Διονυσίου Γεώργιο του Φωτίου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.  Καθ’ ύλην:

1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 2. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (Τ.Π.Ε.), της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 4. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βαθέος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 5. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 6. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
 7. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

3.Την κ. Κάιλα Δέσποινα του Κωνσταντίνου, με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.  Καθ’ ύλην:

1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου, (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας και διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης).

 1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου, (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού της Διεύθυνσης).
 3. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

4.Τον κ. Καρρά Ευάγγελο του Τιμολέοντος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.  Καθ’ ύλην:

 1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 2. Την αρμοδιότητα Αγροτικής Οδοποιίας και εποπτείας των ρεμάτων διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας και διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 4. Τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού στις Δημοτικές Ενότητες Βαθέος και Πυθαγορείου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 5. Τις αρμοδιότητες για δράσεις εθελοντισμού

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:

 1. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και αυτές του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου και συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 2. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 3. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
 4. Έχει την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 5. Έχει την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
 7. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.
 8. Τελεί πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.

 

5.Τον κ. Μητσό Μιχάλη του Χρυσοστόμου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.  Καθ’ ύλην:

1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 1. Τις αρμοδιότητες για θέματα μεταφορών, δημοτικής συγκοινωνίας και κυκλοφοριακών θεμάτων.

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος:

 1. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και αυτές του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος και συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 2. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. καθώς και της Ανακύκλωσης.

3.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 1. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 2. Έχει την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 3. Έχει την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.
 5. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Διονυσίου Γεωργίου.
 6. Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος.
 7. Τις αρμοδιότητες για δράσεις εθελοντισμού στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.
 8. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλκαμλής, ο οποίος και αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διονυσίου Γεώργιος, κωλυομένου ή απουσιάζοντος δε αυτού κατά σειρά:

– ο Αντιδήμαρχος, κος Μιχάλης Μητσός

– ο Αντιδήμαρχος, κος Ευάγγελος Καρράς

– η Αντιδήμαρχος, κα Δέσποινα Κάιλα

 

Γ. Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (Β) της παρούσης.

 

 

Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής  Σάμου