ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022).

 

 

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 14η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  28  Δεκεμβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σημείωση:

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ. 1, θέματα   17)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

ΣΤΙΣ 28-12-2022

 

 

1.- Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη αναγνωριστικής αγωγής από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την αναγνώριση παλαιάς ημιονικής οδού ως κοινόχρηστης – κοινοτικής οδού.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ -31/12/2021) για την  πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

3.-  Αποδοχή ποσού και 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού,  για το οικονομικό έτος 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

5.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για το οικονομικό έτος 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

6.- Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) για το οικονομικό έτος 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

7.- Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π), για το  2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

8.- Αίτηση πολίτη για την απαλλαγή από υπετριετούς ταφής και εκταφής οικείου προσώπου του.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

9.- Ορισμός μελών Επιτροπής Διενεργείας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων η κινητών πραγμάτων του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2023.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

10.- ΄Εγκριση παραχώρησης χώρου του Δήμου για την πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον εθελοντή αλλοδαπό κτηνίατρο JohanesVictorHermanLans.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Λ. Σταμούλος].

11.- Κατανομή της Δ΄ Δόσης λειτουργικών δαπανών 2022 σε Α΄Βάθμια και Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

12.- Υπόδειξη εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Καταγραφής Ακινήτων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών στην ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

13.- Αίτηση της ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου].

14.- Διαφημιστική καμπάνια (media plan) Δήμου Δυτικής Σάμου για την τουριστική προβολή της Νήσου Σάμου με την αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

[Eισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δ. Βολακάκης]

15.- Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

16.- Κατάρτιση και έγκριση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2023.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

17.- Ενημέρωση Δημάρχου για την οφειλή αστικού ακινήτου ΑΒΚ 494 ΣΑΜΟΥ προς ΕΤΑΔ Α.Ε.