ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ.ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
Στα πλαίσια των ανωτέρω Κ.Υ.Α., αποδίδεται ποσό ύψους 1.259.691,00 € στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, για την κάλυψη αποζημιώσεων από προκληθείσες, (δεν υφίσταται θέμα για τυχόν προκληθείσες, τουλάχιστον στην περίπτωση του Δήμου μας), ζημιές σε δημοτικές υποδομές, και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, από τον πληθυσμό του Κ.Υ.Τ. Σάμου.
Αναλυτικότερα, στις δύο ΚΥΑ ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται ρητώς:
α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,
β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους,
γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, ενώ οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την κείμενη νομοθεσία.
Οι προβλεπόμενες αιρεσιμότητες όσον αφορά το είδος των επιλέξιμων προς αποζημίωση ζημιών, δημιουργούν, στην καλύτερη περίπτωση, την εντύπωση εμπαιγμού συμπολιτών μας που από το 2015 έχουν δει περιουσιακά τους στοιχεία να λεηλατούνται, να καταστρέφονται, να απαξιώνονται και σε πλείστες όσες περιπτώσεις να καθίστανται μη προσβάσιμα σε αυτούς λόγω αυθαίρετων καταπατήσεων και εγκαταστάσεων σε αυτά αυτοσχέδιων κατασκευών.
Δεδομένου ότι, εκ του αποτελέσματος, διαφαίνεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη: – για τον καθορισμό τόσο των δικαιούχων φορέων όσο και για το ύψος του ποσού αποζημίωσης τα διαβιβασθέντα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, από το Δήμο, στοιχεία και – η ιδιαιτερότητα των προκληθεισών ζημιών, (υπάρχουν ιδιοκτήτες όχι απαραίτητα κατ’ επάγγελμα γεωργοί ή κτηνοτρόφοι), οι οποίοι δεν μπορούν να επισκεφθούν τις ιδιοκτησίες τους, (αγροτεμάχια), επί σειρά ετών τώρα διότι αυτά τελούν υπό καθεστώς κατάληψης και πλήρους καταστροφής των καλλιεργειών (πολυετών ή μονοετών), θεωρούμε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η τροποποίηση των όρων καταβολής αποζημίωσης της ΚΥΑ όσο αφορά σε καταβολές σε φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα θεωρούμε ότι η απαίτηση για προσκόμιση αποδείξεων/τιμολογίων για ποσά που καταβλήθηκαν προς αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει να απαλειφθεί διότι:
 Η ΚΥΑ πραγματεύεται την αποζημίωση και όχι την αποκαστάση των ζημιών
 Η αποκατάσταση προϋποθέτει την οικονομική δυνατότητα των φυσικών προσώπων να προβούν σε αποκαταστάσεις, την δυνατότητα πρόσβασης στα περιουσιακά τους στοιχεία, στα οποία ακόμη και σήμερα έχουν εγκατασταθεί με την ανοχή όλων των συναρμοδίων αρχών μετανάστες, την διασφάλιση ότι το κράτος διά των αρμοδίων υπηρεσιών του μπορεί να εγγυηθεί ότι η όποια αποκατάσταση δεν θα καταστραφεί εκ νέου – καμία από τις προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύει στην περίπτωση του ΚΥΤ Σάμου
 Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή κτηνοτρόφοι, (τα αγροτεμάχια με ελιές αποτελούν μακροχρόνια κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία των οικογενειών και το ζωϊκό κεφάλαιο που διατηρούσαν σε αυτά, (εκτροφή μικρού αριθμού πουλερικών για παραγωγή αυγών), ή σε μία ή δύο περιπτώσεις αιγών), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ΚΥΑ δεν ικανοποιούν τους όρους για την καταβολή αποζημίωσης.
Ο Δήμος Αν. Σάμου ζητά επιτακτικά την τροποποίηση των ΚΥΑ προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή αποζημίωσης στους πραγματικά πληγέντες συμπολίτες μας.
Δεδομένου ότι και οι δύο ΚΥΑ τυγχάνουν οριζόντιας εφαρμογής και για τους Δήμους Χίου και Λέσβου και προφανώς τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα, θεωρούμε σκόπιμο την σύγκλιση της ΠΕΔ για το συγκεκριμένο θέμα και την λήψη Απόφασης και σε επίπεδο Περιφερειακό προκειμένου να επιτευχθεί η τροποποίηση των ΚΥΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή αποζημιώσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές και η οικονομική τους θέση έχει πληγεί.
Εκ του Δήμου Ανατολικής Σάμου