Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους υδατοκαλλιεργητές, τους δημόσιους φορείς, φορείς αυτοδιοίκησης, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα   ότι σε συνέχεια της από 14-8-2017  ανακοίνωσης,  αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων  που αφορούν τα

Μέτρα 3.2.2, & 4.2.4  – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»,όπου ορίζεται  ότι ο χρόνος υποβολής προτάσεων αρχίζει από 10.10.2017 & ώρα 12.00   και λήγει  την 10 .01.2018 & ώρα 14.00

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

Από το Τμήμα Αλιείας Σάμου