Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις, ότι  σε συνέχεια της από 14-8-2017  ανακοίνωσης,  αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 7ΓΝ95653ΠΓ-ΖΤΦ) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων  που αφορούν το

Μέτρο 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».όπου ορίζεται  ότι ο χρόνος υποβολής προτάσεων αρχίζει από 23.10.2017 & ώρα 12.00   και λήγει  την 18 .01.2018 & ώρα 14.00

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442