ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Οικονομικές ενισχύσεις επαγγελματιών αλιέων μέσω του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Μέτρο 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22).

 

Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

  1. Η υπ’ αριθμ. 1122/20.07.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ  2656/Β/28.07.2017) και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ ΩΗ244653ΠΓ-9Υ6), «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» καθώς και η
  2. Η υπ’ αριθμ. 1123/20.07.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ  2636/Β/27.07.2017) και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ ΩΣΓ44653ΠΓ-ΛΞ3), «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»..

και σύντομα θα ακολουθήσει  «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» προς τους ενδιαφερόμενους με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων,,

Τα υπαγόμενα μέτρα  αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»:

Ενέργεια 1 : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 3 : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Ενέργεια 4 : Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

 

Β. Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.

Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.

Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.

Ενέργεια 4 :Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Ενέργεια 5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ενέργεια 6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

 

Μέτρο 3.1.22-«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 42 & άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο ε)), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Αφορά

-Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα.

– Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 2000 €, με διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για όσους αλιείς έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.
    Παρακαλούμε για την αποστολή του ανωτέρω δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς. ώστε οι αιτήσεις  να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ