Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, ότι σε συνέχεια της από 14-8-2017  ανακοίνωσης,  αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ  και ΑΔΑ 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ) οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων  που αφορούν τα Μέτρα

Μέτρο 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και

Μέτρο 4.1.20- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,

Μέτρο  3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

όπου ορίζεται  ότι ο χρόνος υποβολής προτάσεων αρχίζει από 10.10.2017 & ώρα 12.00   και λήγει  την 10 .01.2018 & ώρα 14.00

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

 

Από το Τμήμα Αλιείας Σάμου