3ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

από 12:00 – 15:00

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΙΑ :
μαζικούς διορισμούς Δικαστικών Υπαλλήλων
εκσυγχρονισμό στις υλικοτεχνικές υποδομές
σ ύ γ χ ρ ο ν α , λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά κ α ι α σ φ α λ ή δ ι κ α σ τ ι κ ά
κτήρια
αναγνώριση των ειδικών συνθηκών εργασίας τους
αυξήσεις στις αποδοχές τους
επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης