Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σάμου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε την Τετάρτη 13/3/2019 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης 2019. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, καταθέτοντας αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr  είτε ατομικά, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, είτε μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σάμου και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Στέγασης, όπως επίσης και για κάθε βοήθεια που οι πολίτες χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου – Πατριάρχου Δαμιανού 1(όπισθεν 1ου Δημοτικού Σχολείου) τηλ. 2273022975, ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00-16.00 καθώς και στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου – Διοικητήριο – τηλ.:2273353454.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν στις παραπάνω Υπηρεσίες του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Να γνωρίζουν:

–          ΑΜΚΑ

–          ΑΦΜ

–          Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό)

–          email

Να προσκομίσουν σε φωτοαντίγραφα:

–          Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο με τουλάχιστον 6μηνιαία ισχύ (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να έχει γίνει αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου από τον/την ενοικιαστή/τρια στην πλατφόρμα του taxisnet)

–          ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (όπου να αναγράφεται το όνομα του/της αιτούμενου/ης)

–          Λογαριασμό ΔΕΗ

Αλλοδαποί πολίτες πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

–          Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ

–          Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικώς να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας ή στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, καθώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αίτησης ατομικά, πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

Κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα [π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης]).

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν το  έντυπο συναίνεσης, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο μπορείτε να αντλήσετε από την πλατφόρμα του Επιδόματος Στέγασης ή να το ζητήσετε από το Κέντρο Κοινότητας.

Η αίτηση υποβάλλεται από:

–    το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό     μισθωτήριο της κατοικίας

ή   (σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα άτομα)

–      από τον σύζυγο ή τη σύζυγο της φιλοξενούσας μονάδας