Για τη Νησιωτικότητα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας μίλησε ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, στο  Διεθνές Συνέδριο, «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας», στα Χανιά, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δήμου Χανίων και άλλων φορέων.

Ο Δήμαρχος κατά την ομιλία του επεσήμανε για ακόμα μία φορά ότι «θα πρέπει, εντός του πλαισίου της Ε.Ε. να υπάρξει ελληνική πρωτοβουλία σχετικά με τη νησιωτικότητα που θα μπορούσε να βασιστεί:

  • Σε ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα νησιά με προοπτική την διασύνδεση των μέσων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο.
  • Στην αξιολόγηση του επιπλέον κόστους της ζωής στις νησιωτικές περιοχές σε ότι αφορά το σύστημα μεταφορών για πρόσωπα και εμπορεύματα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση στις αγορές.
  • Σε ένα θεματολόγιο για τις νησιωτικές περιοχές της ΕΕ ως προοίμιο μιας Λευκής Βίβλου για τα νησιά που θα εμπεριέχει και βέλτιστες πρακτικές και τη συμμετοχή των Εθνικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών».

Στοιχεία αναφοράς, στην πράξη”, τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος, «θα μπορούσαν να είναι γι’ αυτήν την πρωτοβουλία τα ακόλουθα:

  1. Επέκταση ή προσαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων στα νησιά, συμπεριλαμβανόμενου του «μεταφορικού ισοδύναμου»
  2. Ειδικό καθεστώς στους κανονισμούς των Διαρθρωτικών και των Επενδυτικών   Ταμείων (ESI Funds) της ΕΕ, για τις νησιωτικές περιοχές ή/και τα νησιά, που θα τροποποιεί ή εξειδικεύει τους κανονισμούς που πρόσφατα εγκρίθηκαν
  3. Ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων
  4. Ειδικό φορολογικό καθεστώς και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ
  5. Ρήτρα νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα της ΕΕ και ειδική αναφορά στα νησιά στις εκθέσεις αξιολόγησης επιπτώσεων (impact assessment reports) που συνοδεύουν κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ
  6. Στήριξη κατά προτεραιότητα των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCIs) που συνδέονται κυρίως με την Μάλτα και την Κύπρο (νησιά κράτη), την Κρήτη, καθώς και άλλων που μπορούν στο μέλλον να καλύψουν και τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά νησιά».

Κλείνοντας ο κ. Αγγελόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Χανίων Τ. Βάμβουκα για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων και οι οποίες αποτελούν πρότυπο σε πανελλήνιο επίπεδο και  καλή πρακτική για όλους τους νησιωτικούς δήμους.