ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 126/15-02-2021 απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Βογιατζής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του τομέα Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Εγκαταστάσεων, του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Άθλησης,, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του θα:
 εποπτεύει την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
 συντονίζει, σχεδιάζει και θα εισηγείται τα προγράμματα άθλησης και τις αθλητικές εκδηλώσεις
 μεριμνά για την υγειονομική περίθαλψη των αθλουμένων προκειμένου να συντονίζονται οι ενέργειες του Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών μονάδων του Νομού, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των αναλαμβανομένων δράσεων, προς όφελος της διασφάλισης της υγείας των πολιτών στους χώρους άθλησης
 εκπροσωπεί το Δήμο Ανατολικής Σάμου σε συναντήσεις / συσκέψεις, με άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα που άπτονται στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τοπικής, εθνικής ή διακρατικής κλίμακας
 εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών καθώς και για την διάχυση του αθλητικού ιδεώδους στην κοινωνία
 εποπτεύει την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε αθλητικούς χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.
Επιπροσθέτως, στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητα Βαθέος, ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα είναι συναρμόδιος για:
• την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
• την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
• την ευθύνη μέριμνας για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
• την ευθύνη υπογραφής, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
• την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος
• την εποπτεία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος
• τις δράσεις εθελοντισμού στην δημοτική ενότητα
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου