ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2022) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.26, αρ. 94 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α) και της υπ αρ. 22/2022 Πυροσβεστικής διάταξης , καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό της βλάστησης (αποψίλωση) και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από τις ιδιοκτήτες τους, με στόχο την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση που ο δήμος προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006,Α’114). Συγκεκριμένα σε βάρος των υπόχρεων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου και βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου.