ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Από τους πρώτους μήνες της Δημοτικής Αρχής του ενιαίου Δήμου Σάμου (2014-2019) είχε αρχίσει η διαδικασία για την περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο νησί μας. Πάνω από 1400 σημειώματα απόσυρσης επικολλήθηκαν, με βάσει το ισχύον νομικό πλαίσιο, στα εγκαταλελειμμένα οχήματα που εντοπίστηκαν σε όλη τη Σάμο (από λεωφορεία, φορτηγό μπετονιέρα –στον Πύργο- μέχρι και μικρά αυτοκίνητα περασμένων δεκαετιών). Ο Νόμος προβλέπει δυνατότητα επιστροφής των οχημάτων εφόσον οι νόμιμοι κάτοχοί τους ζητήσουν την επιστροφή τους και υποδείξουν τον χώρο που θα τα έχουν –και που πρέπει να είναι ιδιωτικός. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ανέλαβαν αρκετά από τα αυτοκίνητα αυτά τοποθετώντας τα σε ιδιόκτητους χώρους, αποσύροντάς τα από τα σημεία που τα είχαν εγκαταλείψει και που δημιουργούσαν κίνδυνο για τους διερχομένους και προφανώς περιβαλλοντική επιβάρυνση, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι σ’ ένα νησί που προσδιορίζεται από τον τουρισμό όπως η Σάμος η θέαση εγκαταλελειμμένων οχημάτων δεν είναι ότι το καλύτερο… Τελικά πάνω από 150 οχήματα συγκεντρώθηκαν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με τη μέριμνα των αρμοδίων αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων και του ιδιώτη που ανταποκρίθηκε στη δημόσια πρόσκληση.

 

*Επισυνάπτεται η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η επικοινωνία με τον Γεν. Γραμματέα κ. Βασιλειά και η απάντηση της ΝΕΛ για την απόσυρση.

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί στο Δήμο της Σάμου, είναι τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε διάφορα σημεία της περιοχής του Δήμου μας. Τα οχήματα αυτά σε πολλές περιπτώσεις παρεμποδίζουν τη διέλευση  πεζών και οχημάτων και παράλληλα αποτελούν εστίες μόλυνσης και κινδύνων.

 

Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει για πολλά χρόνια το νησί μας και τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο ύστερα από διερεύνηση της κείμενης νομοθεσίας για να φτάσουμε στο   στάδιο να αποσύρουμε τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από το νησί μας, τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης για τους πολίτες, για το περιβάλλον αλλά και παρεμποδίζουν   τη στάθμευση   των οχημάτων και καταλαμβάνουν χώρους πάρκινγκ που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους ή δημοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το Π.Δ. 116/2004 είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66  του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)  παρέχεται στους Ο.Τ.Α η δυνατότητα να συνάπτουν  συμβάσεις  μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό  με εξουσιοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 116/2004 και 117/2004,  εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα ή κρίνουν ασύμφορη την με ίδια μέσα συλλογή των παραπάνω στερεών αποβλήτων  δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνατότητα να αποκομίσουν οικονομικό όφελος .

 

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  προβλέπει ρητά ότι είναι αρμοδιότητα των Δήμων ο εντοπισμός και η  απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η νομοθεσία σχετικά με το πότε ένα όχημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο  είναι σαφής και αναφέρεται στο Π.Δ. 116/2004.

Η ακινησία ενός οχήματος για περισσότερες από 90 ημέρες σε νόμιμο δημόσιο χώρο ή σε 30 ημέρες σε περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης κατατάσσει το όχημα στην κατηγορία του “εγκαταλελειμμένου” και ο Δήμος είναι αρμόδιος να το μετακινήσει.

Συγκεκριμένα:

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών από την ειδοποίηση.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Υπηρεσιών Ασφάλειας, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη.

Μετά την παρέλευση 45 ημερών και εφόσον η Υπηρεσία έχει λάβει απάντηση από τις παραπάνω Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούται να το περισυλλέξει και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά.

 

Με την κείμενη νομοθεσία το εγκαταλειμμένο όχημα, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται γι’ αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την εταιρεία ΕΔ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

 

Ειδικότερα, για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :

Η αρμόδια υπηρεσία του  Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και σε συνεργασία, πλέον, με τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής του οχήματος σε εγκληματική πράξη.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατό για τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Μέσα σε σαράντα πέντε (45)ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρμόδιες αρχές ασφαλείας θεωρούνται οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και για την υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών.

 

Αυτό αφορά τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Όσον αφορά το τι προβλέπεται για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα τα οποία φέρουν πινακίδες, η διαδικασία έχει ως ακολούθως :

Ο Δήμος υποχρεούται πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω, δηλαδή να επικολληθεί το σήμα σε συνεργασία με την Αστυνομία και λοιπά να αναζητήσει επιπλέον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος μέσω του αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών το ΚΕΠΥΟ. Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής της περιοχής του.

Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα οχήματα δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για δέκα ημέρες από την ημέρα περισυλλογής. Αν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Αν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση όπως προβλέπεται.

Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Προτείνεται να προχωρήσει ο Δήμος Σάμου στη σύνταξη προκήρυξης για την επιλογή εταιρείας η οποία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Σάμου και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία-ανακύκλωση.

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων.

Παράλληλα, στοχεύει στη μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Πάνω απ’ όλα όμως διασφαλίζει την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος.

 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμου να εγκρίνει:

α) Την έναρξη των διαδικασιών για συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Σάμου

β) Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Σάμου και

γ) Την σύνταξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως και να προχωρήσει στη διεξαγωγή και κατακύρωση της δημοπρασίας, μέσω του σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.