Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2021. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στη σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής:

  • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.
  • Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου.
  • Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.
  • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο.

 

Το μίσθωμα για το έτος 2021 καθορίζεται στο 60 %  του ετήσιου ανταλλάγματος (παρ. 3 άρθρο 13 του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α’ 44/26-03-2021).

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, αρμόδιοι υπάλληλοι : ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΤΗΛ: 2273 3 50136 – ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΗΛ: 2273 3 50147.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου