Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 10η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  03  Αυγούστου  2020, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 19:00  και λήξη 23:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με την υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.- Ψήφισμα για την διατήρηση του μεταφορικού ισοδύναμου.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.]

2.- Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.]

3.- Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στο Δήμο Δυτικής Σάμου για τα αρδευτικά δίκτυα της Κοινότητάς Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δ. Βολακάκης]

4.- Παραχώρησης χρήσης αιθουσών του Δήμου Δυτικής Σάμου για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

5.- Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης έτους 2020.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

6.- Eπιστροφή ανεξόφλητων τιμολογίων και χρηματικών ενταλμάτων στο Δήμο Ανατολικής Σάμου.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

7.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου (περ. 01/01/-31/03/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

8.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου (περ. 01/01/-30/06/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

9.- Αναμόρφωση Στοχοθεσίας «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Δυτικής Σάμου οικονομικού έτους 2020.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

10.- Διατύπωση γνώμης για λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

11.- Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 37/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Δ/νσή  Τεχνικών Υπηρεσιών]

12.- ΄Εγκριση ορισμού: α) τριμελούς ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών και

β) δευτεροβάθμιας τριμελούς επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

[Εισηγητής η Δ/νσή Κοιν. Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών]

13.- Παραχωρήσεις χώρων σε σχολικά κτίρια για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – θεατρικών παραστάσεων – εκθέσεων.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

14.- Παραχώρηση Κοινοτικών χώρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κονταιίκων.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

15.- Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου για την σύσταση επιτροπής διαχείρισης σχολικών κτηρίων που δεν λειτουργούν ως δημόσια σχολεία.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας]

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΡΙΓΛΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ