«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και τις σχετικές εγκύκλιους.

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων διενεργούνται αποκλειστικά για εμβολιασμένους και  νοσήσαντες  κατά το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  την  7η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

 1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
 2. Οι δημ. σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη όπως ενημερώσουν τη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου έως την Δευτέρα  07 -02-2022 και ώρα 14:00 για τη συμμετοχή τους.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 12)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1030/01-02-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

 1. Ψήφιση Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής:  Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Προγραμματισμού.

 

 1. Έγκριση υπογραφής τροποποίησης της σύμβασης Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., που αφορά τη διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Σ.Δ.Α .  Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Δ/νση καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

 

 1. Καθιέρωση 24ωρης Λειτουργίας και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας τμημάτων της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 

 1. Ψήφισμα στήριξης στη Λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Παγώνδα.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.

 

 1. Κατανομή Δ’ Δόσης  έτους 2021 και Α’ Δόσης  2022 από ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.

 

 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων με τις διατάξεις του ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών»,  έτους 2022.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 

 1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του αρ 4 του Π.Δ 236/1984 για περιφράξεις των ειδικών Καλλιεργειών

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Ορισμός μελών διενέργειας δημοπρασιών για αγορά , εκποίηση , μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων βάσει του Π.Δ 270/81 για το έτος 2022.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση εκμίσθωση , αγορά και εκποίηση για το έτος 2022.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 

 1. Εισήγηση για παραχώρηση χώρου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε εθελοντή Κτηνίατρο για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων και ηλεκτρονικής σήμανσης σε αδέσποτα ζώα (σκύλους) συντροφιάς από 07-19/02/2022 και από 17-27/03/2022.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 1. Λήψη απόφασης για ενσωμάτωση των περιοχών της ΖΟΕ «Ρεπανά, Κόυτρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος, Δήμα, Καμαρίτσα, Καλάμι, Άνω Καλάμι», στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές του ΤΠΣ και στους προτεινόμενους οικισμούς σύμφωνα με την αριθμ. 32/2021 απόφαση κοινότητας Σαμίων και σχετικού αιτήματος οικοπεδούχων.

Εισηγητής: Γεώργιος Κολλάρος Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου

 

 1. Χαρακτηρισμός Επιχειρήσεων ως εποχιακές.

Εισηγητής:  Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.