ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Λίαν προσφάτως και για μία ακόμα φορά αναδείχτηκαν τα χρόνια και  σοβαράπροβλήματα στην εν γένει λειτουργία του Νοσοκομείου Σάμου , των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους Ιατρείων , πυροδοτώντας πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις χωρίς , δυστυχώς, κανένα ιδιαίτερο αντίκρυσμα.

Όμως και  παρά τις όποιες υπερβολές   όλο και περισσότερο στις μέρες μας αδήριτη και άκρως επείγουσα προβάλλει και εκ των πραγμάτων αναδεικνύεται και   επιβάλλεται  η άμεση και πλήρης στελέχωση και η εκ βάθρων αναδιοργάνωση όλων των δομών Υγείας του νησιού μας και ιδιαίτατα του Νοσοκομείου που αντιμετωπίζει πολλά , σοβαρά και λιμνάζοντα προβλήματα.

Ένα από αυτά είναι και η έλλειψη χώρων.

Αυτό συνεπάγεται πλήρη  αδυναμία ανάπτυξης  νέων  και απαραίτητων ιατρικών δραστηριοτήτων όπως είναι το υπό εξέλιξη Αιμοδυναμικό Τμήμα, το Γαστρεντερολογικό Εργαστήριοκαι προοπτικά ο Μαγνητικός Τομογράφος, οι θάλαμοι Ειδικών Λοιμώξεων, Βραχείας Νοσηλείας και Χημειοθεραπείας ,  η Ψυχιατρική Κλινική , η Μονάδα Αποσυμπίεσηςκ.λ.π.

Παράλληλα δεν υπάρχει δυνατότητα  δημιουργίας και επέκτασης βασικών δομών  εξυπηρέτησης όπως είναι νέα  γραφεία, κοιτώνες, ειδικοί ξενώνες , αίθουσες εστίασης και άλλες βοηθητικές και  συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για υπηρεσίες όπως το ΕΚΑΒ .

Εν τω μεταξύ στέγη θα απαιτηθεί  επίσης  και για την Σχολή Νοσοκόμων καθώς στα επόμενα χρόνια στην  Μαυρογένειο Σχολή Μαλαγαρίου που τώρα την  στεγάζει προγραμματίζεται να εγκατασταθεί, βάσει ειδικής μελέτης που , ήδη, έχει ανατεθεί και εκπονείται,  το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Σάμου.

Και όλα αυτά ενώ έχουν εξαντληθεί πλήρως οι οικοδομικές δυνατότητες του οικοπέδου του Νοσοκομείου με τα κτίρια που ήδη έχουν οικοδομηθεί, κατά καιρούς, σ’ αυτό.

Χρειάζεται λοιπόν επειγόντως ζωτικός χώρος.

Και ο χώρος αυτός μπορεί και πρέπει να αναζητηθεί άμεσα και κατά προτεραιότητα  με αγορά και  δευτερευόντως με  μακροχρόνια μίσθωση και αξιοποίηση  διαφόρων ως έγγιστα  γειτονικών, κυρίως, κτιρίων για την εντός συντόμου  χρονικού διαστήματος μετασκευή τους σε  λειτουργικά  νοσηλευτικά  Παραρτήματα.

Όσον αφορά την  συνολική μετεγκατάσταση του Νοσηλευτικού μας Ιδρύματος σε χώρο που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές , όνειρο και σχεδιασμό  πολλών ανθρώπων και από  πολλών ετών,αυτό μπορεί να επιτευχθεί  σε βάθος, τουλάχιστον, δεκαετίας, αρκεί να υπάρξει η  ανάλογη πολιτική απόφαση.

Τα  αλληλοδιάδοχα  βήματα  του μεγάλου αυτού εγχειρήματος  είναι πρώτον  να  εξευρεθεί, το συντομότερο δυνατόν,  το καταλληλότερο οικόπεδο (Δημόσιο ή Δημοτικό ή εξ αγοράς με χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -ΠΔΕ- καθώς η αγορά μεμονωμένα οικοπέδων δεν ήταν ποτέ και δεν είναι  μέχρι και  σήμερα επιλέξιμη δαπάνη  των Ενωσιακών  Προγραμμάτων), στην συνέχεια  να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες καιεν τέλει να επιλεγεί  το  προσφορότερο Ευρωπαϊκό  χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για την υλοποίηση τους.

Ο εμβληματικός και τεράστιος  χώρος του πρώην ΚΥΤ στην πόλη της Σάμου κατάλληλα αξιοποιούμενος θα μπορούσε να στεγάσει πολυποίκιλες κοινωνικές δομές και δράσεις , ανάμεσα σ’ αυτές ενδεχόμενα  και Νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών.

Για την προώθηση και πραγματοποίηση , βέβαια,  όλων αυτών που αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα για μας και συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας  απαιτείται η εφαρμογή ειδικών πολιτικών Υγείας που θα διασφαλίζουν εκ παραλλήλου και  την  πάγια ,διαρκή και  απρόσκοπτη  επάρκεια πόρων για  τον απαραίτητο εξοπλισμό και την άρτια  στελέχωση των εν γένει υπηρεσιών του Ιδρύματος βάσει ενός αντίστοιχου των πραγματικών αναγκών, Οργανισμού Λειτουργίας, διαρκώς επικαιροποιούμενου και αδιάλειπτα μοριοδοτούμενου με ισχυρά κίνητρα και ρήτρεςνησιωτικότητας.

Το Παρόν επιτάσσει  και απαιτεί τα δέοντα .

Όσο για το Μέλλον  προκαλεί και  προσκαλεί όλους μας , ένα έκαστον κατά το μέτρο των ευθυνών του , να φανούμε αντάξιοι, πάση δυνάμει,  των προσδοκιών και των πραγματικών  αναγκών της Κοινωνίας των Πολιτών της Σάμου.

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Γιατρός , Περιφερειακός Σύμβουλος , πρώην αιρετός Νομάρχης Σάμου.

Συμπαράταξη Πολιτών του Βόρειου Αιγαίου.