ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ
Τεύχος B’ 2539/14.06.2021, την Τρίτη, 01/11/2022,
ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr [1]) για
την υπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο
των Λευκών Περιοχών.
Η υποβολή των αιτήσεων θα
ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή
στο διάστημα 01.11.2022-15.11.2022. Όσοι πολίτες
δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή
τους στο Μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα
να το κάνουν στον επόμενο κύκλο
επικαιροποίησης του Μητρώου.
Οι εισερχόμενες αιτήσεις οφείλουν να
αξιολογηθούν από τα αρμόδια Κ.Ε.Π. εντός
του διαστήματος 01.11.2022 – 30.11.2022.
Σε περίπτωση έγκρισής τους, τα στοιχεία
της εγκεκριμένης αίτησης θα
καταχωρίζονται ΑΥΤΌΜΑΤΑ στο
Πληροφοριακό Σύστημα του έργου
(https://tvcoverage.gr [2]) για τη διεκπεραίωσή
τους από τους Παρόχους των τηλεοπτικών
υπηρεσιών.
Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται πλέον η
ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση του διαχειριστικού φόρτου από
πλευράς ΚΕΠ, τη μείωση του χρόνου
επεξεργασίας των αιτήσεων και την
ταύτιση των στοιχείων μεταξύ των
εγκεκριμένων αιτήσεων δικαιούχων και
των στοιχείων Μητρώου Δικαιούχων.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Βάσει του άρθρου 7 της ΚΥΑ
Τεύχος B’ 2066/19.05.2021, σας επισημαίνουμε
ότι εξακολουθείτε να πρέπει να
διατηρείτε σε φυσικό αρχείο όλες τις
αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται
επιτόπου στο ΚΕΠ από τους δικαιούχους,
καθώς και το σύνολο των
δικαιολογητικών εγγράφων.
Το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου
(https://tvcoverage.gr/ [2]) παραμένει προσβάσιμο
για την προβολή των ως άνω εγκεκριμένων
αιτήσεων από τα ΚΕΠ, ενώ πλέον
υποστηρίζεται η αυτόματη αποστολή
αιτήματος ακύρωσης των αιτήσεων,
συνοδευόμενο από τον σχετικό λόγο
ακύρωσης.
Στον ακόθουθο σύνδεσμο μπορείτε να
βρείτε τον επικαιροποιημένο οδηγό
χρήσης με λεπτομερείς οδηγίες για τη
δημιουργία, αξιολόγηση και διαχείριση
των αιτήσεων:
[3]
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα
αντιμετωπίζετε μπορείτε να
επικοινωνείτε Δευτέρα με Παρασκευή 09:00
– 17:00 με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο
τηλέφωνο 2152157840 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση
Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών Λευκών Περιοχών
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ