ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής υης Περιφέρειας Β. Αιγαίου (1-8 – 2022), μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το ΘΕΜΑ ;Έγκριση Πρακτικού για την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ”, με προϋπολογισμό 860.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ,(ΕΔ), , ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης  με την απόφαση 1374 / 2020  και με έκπτωση 32,62%. . Τον Ιανουάριο 2021 η ΕΔ έξέτασε όλα τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης και τα έκρινε άψογα και ως εκ τούτου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού κλπ

Με εισήγηση της ΕΔ στην Οικ. Επιτροπή κατακυρώθηκε η σύμβαση στην παραπάνω εταρεία  με την 158/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής

Και ενώ το σχέδιο σύμβασης εγκρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την με ΑΠ 21626 / 28-4-21 Πράξη 7/2021, έρχεται στη ΔΤΕ της ΠΕ Σάμου σήμα από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου που ζητάει Άδεια εκτέλεσης εργασιών στον λιμένα Ευδήλου….

 

Σύμφωνα με το πρακτικό , η υπηρεσία “ξεκίνησε την διαδικασία συλλογής στοιχείων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου”. Όμως αυτή η συλλογή κρατάει τόσο που φτάνουμε στις 20 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υπηρεσία ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία αν μπορεί να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς της και της εγγυητικής επιστολής . Η εταιρεία απαντάει ότι μπορεί να παρατείνει μέχρι τις 7 -4 – 22. ‘Ομως οι 6,5 μήνες δεν αρκούν για τη “συλλογή των στοιχείων” και στις 7-4-22 ερωτώνται οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς που πήραν μέρος στον διαγωνισμό  αν μπορούννα παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, αποκλείοντας έτσι τον πρώτο μειοδότη!!!  Απ’αντησε ο δεύτερος μειοδότης (με 24,32%)  ότι μπορεί να παρατείνει μ’εχρι 3-7-22…… Όμως ούτε αυτή η παράταση ήταν αρκετή για τη “συλλογή των στοιχείων” και ζητήθκε νέα παράταση για να δεχτεί μόνο ό τελευταίος μειοδότης (με 2 %!!) να παρατείνει μέχρι τις 3 – 9 – 22 .. Η ΕΔ προτείνει  στην Οικ. Επιτροπή να κατακυρώσει το έργο σ΄αυτόν τον μειοδότη με έκπτωση 2%, Η Οικονομική επιτροπή  έκανε δεκτή, κατά πειο ψηφία, την πρόταση της ΕΔ

 

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Οικονομική Επιτροπή, περιφ. Συμβουλος, Γ. Αμπαζής, κατάγγειλε και καταψήφισε αυτή τη σκανδαλώδη διαδικασία

 

Πρόκειται, πράγματι,  για απώλεια  εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χρήματα  του δημοσίου ./

 

Τίθενται  συνεπώς ορισμένα ερωτήματα που απαιτούν άμεση απάντηση;

 

  1. Γιατί δεν εξασφαλίστηκε ατή η περιβόητη “άδεια εκτέλεσης έργου στο λιμάνι πριν την δημοπράτηση του;

 

Γραφείο Τύπου της  Β. Αιγαίου