Θέμα:  Οικονομικές ενισχύσεις στην υδατοκαλλιέργεια μέσω του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Μέτρο 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3)

 

Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει όλους υδατοκαλλιεργητές, τους δημόσιους φορείς, φορείς αυτοδιοίκησης, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα   ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

η  υπ’ αριθμ. 1120/20.07.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ  2637/Β/27.07.2017) και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 7ΤΛΡ4653ΠΓ-ΦΔΙ),, «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 & 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»,

 και σύντομα θα ακολουθήσει  «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» προς τους ενδιαφερόμενους με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων,,

Τα υπαγόμενα μέτρα  είναι:

–  Μέτρο 3.2.2–«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η).

-Μέτρο  4.2.4-«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια).

–  Μέτρο 6.2.3-«Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού, (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία ε), θ) και ι)), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός της  κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι   από  20000 €        έως    5 000 000 € , με διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για όσους αλιείς έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.
    Παρακαλούμε για την αποστολή του ανωτέρω δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς. ώστε οι αιτήσεις  να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ