Κατατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021 – 2027 στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ένα πλαίσιο διαβούλευσης ώστε να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και στην συνέχεια θα γίνει η τελική διαμόρφωση του προγράμματος.

Οι συνολικές πιστώσεις είναι 394 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 59,1 εκατ. ευρώ είναι εθνική συμμετοχή και τα 334,9 εκατ. ευρώ είναι κοινοτικοί πόροι. Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονται κατά 275,1 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 59,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Τα 394 εκατ. ευρώ του νέου ΠΕΠ είναι αυξημένα κατά 124,7 εκατ. ευρώ (46%) σε σχέση με τους πόρους του ΠΕΠ της περιόδου 2014 -2020 που ήταν 269,3 εκατ. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ θα απορροφήσουν 323,7 εκατ. ευρώ ενώ οι δράσεις του ΕΚΤ 70,3 εκατ. ευρώ.

Στόχοι και προτεραιότητες
Το πολιτικό πλαίσιο του ΠΕΠ διαρθρώνεται σε πέντε προτεραιότητες που αντιστοιχίζονται σε πέντε πολιτικούς στόχους της Ε.Ε.

Προτεραιότητα 1: Μετασχηματισμός της οικονομίας με αύξηση του μεγέθους της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων κυρίως και μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Η προτεραιότητα αυτή αντιστοιχεί στον στόχο για μια εξυπνότερη ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 50,05 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα 2: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Η προτεραιότητα αυτή αντιστοιχεί στον στόχο για μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 79,56 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα  3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας. Η προτεραιότητα αυτή αντιστοιχεί στον στόχο για μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 28,87 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα 4α: Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 57,75 εκατ. ευρώ.  – Προτεραιότητα 4β: Κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 68,22 εκατ. ευρώ. Οι προτεραιότητες αυτές αντιστοιχούν στον στόχο για μια πιο κοινωνική Ευρώπη που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες,την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Προτεραιότητα 5: Ενίσχυση της χωρικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών. Η προτεραιότητα αυτή αντιστοιχεί στον στόχο για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με την στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυηξης σε όλη την Ε.Ε. Στην προτεραιότητα αυτή θα διατεθούν 102,24 εκατ. ευρώ.

Έτοιμο κουστούμι από τις Βρυξέλλες
Το νέο ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε στις βασικές του γραμμές στις Βρυξέλλες. Οι παρεμβάσεις που έγιναν από την Διαχειριστική Αρχή ήταν στα όρια των δυνατοτήτων που της δύνονταν. Έτσι αυξήθηκαν όσο γίνεται περισσότερο οι πόροι διατίθενται για την χωρική συνοχή που θα ανέλθουν στο 26,44% του προγράμματος. Για την κοινωνικές υποδομές και την κοινωνική ένταξη θα διατεθει το 32,58% των πόρων του προγράμματος. Οι μεταφορές θα απορροφήσουν μόλις το 7,45% των διαθέσιμων πιστώσεων. Για τον κρίσιμο τομέα του περιβάλλοντος θα διατεθούν 20,57% των πόρων, ενώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων θα διατεθεί το 12,24%.

Πηγή: stonisi.gr