Ενημερώνεται το κοινό της Σάμου ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
” έχοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για
προστασία της δημόσιας υγείας , η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στον
e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για κατεπείγουσες περιπτώσεις ,
μετά τον καθορισμό ραντεβού, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή
τηλεφωνική τους εξυπηρέτηση.
Ως κατεπείγοντα αιτήματα καθορίστηκαν τα ακόλουθα, για τα οποία δύναται
ο συναλλασσόμενος να κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Υπαγωγή στην ασφάλιση, Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη, Ασφαλιστική
Ενημερότητα Αναπόγραφου Εργοδότη,
Ασφαλιστική Ενημερότητα Εργοδότη, Ασφαλιστική Ενημερότητα μη Μισθωτού
/Αγρότη/Αυτοαπασχολούμενου, Βεβαίωση Ασφάλισης, Εισφορές Προαιρετικής
Ασφάλισης, Υποβολή στοιχείων μεταβολών Υπευθύνων Νομικών Προσώπων,
Απογραφή Οικοδομικού Έργου.
ΚΕΑΟ
Υπηρεσιακό Σημείωμα για μεταβίβαση, Ρύθμιση Οφειλών Υπευθύνου
Επιχειρήσεως, Άρση Κατάσχεσης, Ρύθμιση Οφειλών Κληρονόμου .
ΜΗΤΡΩΟ
Απογραφή, Απόδοση ΑΜΚΑ, Ασφαλιστική Ικανότητα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Επίδομα Ασθενείας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Αίτημα Τροποποίησης -Υποβολής, Αναγγελία -Διακοπή Εργασίας
ΚΕ.Π.Α.
Υποβολή Αιτήματος, Παραλαβή Απόφασης και Υποβολή Ένστασης.
Υπενθυμίζουμε ότι  οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται α π ο κ λ ε ι σ τ ι
κ ά ηλεκτρονικά
1. Εκτύπωση βεβαίωσης ΑΜΚΑ
2. Πληροφορίες για την ύπαρξη ή όχι ασφαλιστικής ικανότητας
3. Έκδοση αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού.
4. Χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.
5. Χορήγηση Βεβαίωσης προϋπηρεσίας.
6. Πληροφορίες για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
7. Υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη.”
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία 2273087604
Μητρώο Ασφ/νων 2273089892
Γραφείο Εσόδων 2273089871
  Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εξυπηρέτηση.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
e – ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Διεύθυνση :ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΑΜΟΥ -ΙΚΑΡΙΑΣ
Τηλ.: 2273087604,89870
Fax.: 2273087149
Καλομοίρη & Σταματιάδη, Σάμος-83100