ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπληρώνονται φέτος εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια(1997-2022) από την εποχή που η αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου( Νομάρχης Πυθαγόρας Βαρδίκος) με την στήριξη του αείμνηστου καθηγητή  Κώστα Μαν. Σοφούλη ,βουλευτή τότε του Νομού, ανέθεσε στο Μελετητικό Γραφείο Φαίδωνα Παπαθεοδώρου μελέτη υπό τον τίτλο Ανάδειξη-Προστασία-Διαχείριση Χερσαίου-Υδάτινου- Θαλάσσιου Οικοσυστήματος Περιοχής Σεϊτανίων Σάμου(Μακροοικονομικά μεγέθη ωφέλειας από λειτουργία Οικολογικού Πάρκου).

Πρόκειται για Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) της περιοχής Μικρού και Μεγάλου Σεϊτανίου Νήσου Σάμου που εκπονήθηκε με βάση την ΚΥΑ 69269/5387/1990(ΦΕΚ678 Β).

Ητελική παράδοση της μελέτης (Δύο Τεύχη Α και Β, τεύχος Παραρτημάτων και Χάρτες),   η οποία είχε αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. Πρωτ.Οικ.87658/4707) και του Υπουργείου Γεωργίας, έγινε τον Δεκέμβριο του 2001.

Η Ε.Π.Μ.παραλήφθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Σάμου) και δι’ αυτής απεστάλη στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού , Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην συνέχεια, μέσω  του ΥΠΕΧΩΔΕ,η ΕΠΜ διαβιβάστηκε σε διάφορες Υπηρεσίες και Φορείς με τα υπ.αρ.πρωτ. 127833/448/2811/2003 και  156748/1216/2004 διαβιβαστικά προκειμένου αυτοί να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Επακολούθησαν  μακροχρόνιες και επίπονες διαδικασίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξέφρασαν , έγγραφα και προφορικά , τις απόψεις τους ως ο νόμος ορίζει..

Στις 23Οκτωβρίου 2009  το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης -Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με το υπ. αρ. πρωτ.οικ.3502 Φ.10.5/2009 έγγραφό του απέστειλε προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιφερειακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΧΩΔΕ δύο τεύχη της ΕΠΜ και έξη τεύχη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)ζητώντας την έγκριση της ΕΠΜ  Μικρού και Μεγάλου Σεϊτανίου Σάμουκαι την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης Σχεδίου ΠΔ προστασίας της περιοχής σύμφωνα με τον Πίνακα  4 της σχετικής ΚΥΑ 69269/5387/1990  που προαναφέρθηκε , με την επισήμανση ότι η αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς έχει ληφθεί υπόψη και περιλαμβάνεται στο τεύχος των Παραρτημάτων.

Έκτοτε κανείς δε έχει ενδιαφερθεί για την πορεία και την τύχη του συγκεκριμένου αιτήματος.

Επειδή η Διοίκηση έχει συνέχεια  καλόν είναι οι αρμόδιοι να ασχοληθούν.

Με την κλιματική κρίση επί θύραις το φυσικό περιβάλλον στα νησιά μας  κινδυνεύει .

Ιδιαίτερα οι ευαίσθητες και γι’ αυτό υπό καθεστώς ειδικής προστασίας , δυστυχώς , θεωρητικής, μέχρι σήμερα,  περιοχές των Σεϊτανίωνκαι του άλλου Κέρκη,η  Αλυκή της Ψιλής Άμμου αλλά καιοΚαρβούνης ζητούν απεγνωσμένα την βοήθειά μας.

Έχουμε Χρέος να προχωρήσουμε , άμεσα και πάση δυνάμει, σε δράσεις διάσωσης , ανάδειξης και  αξιοποίησής τους με σεβαστική διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας στο φυσικό και δομημένο Περιβάλλον τους και με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις ανάγκες του για να παραμένουν πάντοτε  πηγή Ζωής ως ευλογία Θεού και όχι άχθος και κατάρα για τις τοπικές Κοινωνίες.

Οι καιροί ου μενετοί.

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος , πρώην αιρετός Νομάρχης Σάμου

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.