ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπόνηση της μελέτης της νέας κτιριακής υποδομής και λήψη των σχετικών αδειοδοτήσεων.

Εκπόνηση της μελέτης και έκδοση της οικοδομικής άδειας κατεδάφισης της προγενέστερης κτιριακής υποδομής.

Εκπόνηση της μελέτης των όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης Πυθαγορείου (MASTERPLAN). Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη ήταν απαιτούμενη για την κατασκευή οποιασδήποτε κτιριακής υποδομής.

Συγκεκριμένα και με ταυτόχρονες ενέργειες μας, προβήκαμε στα κάτωθι:

Στις 18/09/2017 υποβλήθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, αίτημα για δυνατότητα ένταξης του έργου ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου στη Χ.Ζ. Λιμένα Πυθαγορείου’’, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017, αποτελούμενο από Τεχνικό Δελτίο και σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε συνεχή επικοινωνία και αλληλογραφία με τα αρμόδια τμήματα, το ανωτέρω έργο εντάχθηκε τελικώς στο ΠΔΕ 2017 με προϋπολογισμό 117.000,00€ με την έκδοση της σχετικής απόφασης Υπουργού Οικονομίας στις 24/11/2017 (ΑΔΑ 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν). Η πίστωση του ποσού του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η υπηρεσία μας με την αριθμ. 99/14-12/2017 Απόφαση Δ.Σ. προέβη στην αποδοχή του ποσού των ενταγμένων έργων του ΠΔΕ 2017 και εν συνεχεία στις 28/02/2018 στην τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος και προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018, που εγκρίθηκαν τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σάμου, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.

Με την από 16/06/2016 σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του MASTΕR PLAN σε Αρχιτέκτονα Μελετητή Μηχανικό.

Η από 03/05/2017 αρχική μελέτη αποστάλθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να ελεγχθεί και να προωθηθεί στην ΕΣΑΛ. Σε συνεχή επικοινωνία και ενσωμάτωση παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τεχνικούς της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Σάμου , το σχέδιο όρων δόμησης και χρήσεων γης ανέμενε την προώθησή του στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ. Η υπηρεσία μας με συνεχείς τηλεφωνικές και έγγραφες επικοινωνίες ενημερώνονταν για την πρόοδο και επισήμαινε τη σημαντικότητα της ολοκλήρωσης του έργου.

Η συνεδρίαση της ΕΣΑΛ για τη συζήτηση της έγκρισης όρων δόμησης-σχέδιο χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2018 και μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις αρχές Απριλίου ενημερωθήκαμε ότι το αρμόδιο τμήμα του ΥΝΑΝΠ έχει ολοκληρώσει την σχετική απόφαση και την έχει προωθήσει προς υπογραφή σε ανώτερο τμήμα. Ακολούθως, θα αποσταλεί προς υπογραφή στο Υπουργείο Ενέργειας και θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οριστικοποίηση της μελέτης της κτιριακής υποδομής επιφανείας Ε=100μ2, αποτελούμενη από χώρους υγιεινής πολιτών & ΑΜΕΑ, χώρους αστυνομικού και τελωνειακού ελέγχου. Οι χώροι λειτουργίας του αστυνομικού και τελωνειακού ελέγχου προσδιορίστηκαν έπειτα από συνεργασία με την Προϊστάμενη του Τελωνείου Σάμου και τον αρμόδιο υπάλληλο για τη ζώνη του Λιμένα Πυθαγορείου. Πραγματοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν όλες οι προφορικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου τους προκειμένου η νέα κτιριακή υποδομή να είναι λειτουργική. Η μελέτη αποστάλθηκε στους αρμόδιους φορείς – ΥΝΑΝΠ, ΓΕΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ενάλιες, νεωτέρων και αρχαιοτήτων Σάμου), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη κατεδάφισης της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής. H μελέτη αποστάλθηκε στους αρμόδιους φορείς – ΥΝΑΝΠ, ΓΕΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ενάλιες, νεωτέρων και αρχαιοτήτων Σάμου), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ- βάσει της σχετικής νομοθεσίας και έλαβε την από28/09/2018 άδεια εκτέλεσης κατεδάφισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη η έγκριση του σχεδίου χρήσεων γης και όρων δόμησης καθώς και των υπολοίπων μελετών, αν δεν είχαν προηγηθεί όλες οι ανωτέρω συστηματικές και άοκνες προσπάθειες των υπηρεσιών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ