Λίγα 24ωρα πριν από την υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων δωρεών και γονικών παροχών μέσω της πλατφόρμας myProperty, η ΑΑΔΕ δίνει απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα

Ποια περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις ηλεκτρονικές δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών; Ποιες χρηματικές παροχές/κινητά περιουσιακά στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά; Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου;

Λίγα 24ωρα πριν από την υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων δωρεών και γονικών παροχών μέσω της πλατφόρμας myProperty, η ΑΑΔΕ δίνει απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα με έναν αναλυτικό οδηγό. Χωρίς επισκέψεις των φορολογουμένων στην Εφορία και με λίγα κλικ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συμβολαιογράφου, από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (μετοχές, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ Κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες). Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο (μέσω της εφαρμογής myProperty).

1. Πώς υποβάλλεται η αρχική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Η δήλωση δωρεάς – γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

2.Ποιες χρηματικές παροχές/κινητά περιουσιακά στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά;

Υποβάλλονται μόνο αυτά που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οταν δεν πρόκειται να συνταχθεί συμβόλαιο, υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ. Προσοχή: δωρεές – γονικές παροχές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Α’ Kατηγορίας για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο δηλώνονται μέσω της εφαρμογής myProperty μόνο εφόσον υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνυποβάλλεται και το αντίστοιχο παραστατικό της τράπεζας. Εφόσον δεν γίνεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ακόμα και αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ. Επίσης, δωρεές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Β’ και της Γ’ Κατηγορίας, ανεξάρτητα αν γίνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ., δηλώνονται πάντοτε με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ. Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει εισαγωγή περισσοτέρων του ενός ΑΤΑΚ και εισαγωγή περισσοτέρων του ενός φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων. Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και να αποσταλούν πολλά έγγραφα.

3.Χρηματικές δωρεές – γονικές παροχές στην Α’ Κατηγορία χωρίς συμβόλαιο πώς υποβάλλονται;

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται μόνο στη ΔΟΥ χειρόγραφα.

4.Πώς υποβάλλονται δηλώσεις δωρεάς – γονικής παροχής που περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται κοινή ηλεκτρονική δήλωση και ο φόρος βεβαιώνεται σε δόσεις όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής διασφαλίζεται η καταβολή του σε δόσεις. Οταν από τον έλεγχο της εφαρμογής δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις για τα κινητά, υποβάλλονται χωριστές ηλεκτρονικές δηλώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για μεν τα κινητά ο φόρος θα βεβαιωθεί εφάπαξ, για δε τα ακίνητα σε δόσεις. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να δώσει εμπράγματη ασφάλεια για την καταβολή του φόρου των κινητών σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

5.Πώς υποβάλλονται δηλώσεις δωρεάς – γονικής παροχής που περιλαμβάνουν μόνο κινητά περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση. Οταν από τον έλεγχο της εφαρμογής προκύπτει ότι δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, βγαίνει μήνυμα ότι αν η δήλωση υποβληθεί ο φόρος θα βεβαιωθεί εφάπαξ και ότι πρέπει να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Διαφορετικά η δήλωση θα υποβληθεί χειρόγραφα για να παρασχεθεί εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, ώστε να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

6.Πώς γνωρίζει ο δωρεοδόχος ότι πρέπει να καταβάλει φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του τελευταίου συμβαλλομένου.

7.Ποιος καταβάλλει τον φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής βαρύνει τον δωρεοδόχο.

8.Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου ύστερα από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής ύστερα από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), που η καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας), από τις οποίες η μεν πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση/έκδοση της πράξης μήνα και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5%. Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ, το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Αν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός 3 ημερών από τη βεβαίωση, η δε καταβολή του βεβαιώνεται με την έκδοση αποδεικτικού καταβολής.

9.Πώς και πού εξοφλείται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής;

Μετά την τελευταία έγκριση/υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή η πράξη προσδιορισμού του φόρου και η ταυτότητα οφειλής και, σύμφωνα με την ή τις δόσεις που έχουν υπολογιστεί, η πληρωμή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής γίνεται μέσω τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet με χρεωστική κάρτα ή prepaid card) και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας, στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».

10.Ποιες επιβαρύνσεις υπάρχουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου;

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

11.Τι ισχύει για απαλλαγή πρώτης κατοικίας σε γονική παροχή και από τους δύο γονείς σε τέκνο;

Οι δηλώσεις αυτές προς το παρόν δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή του myProperty. Θα υποβληθούν χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ.

12.Διαφωνία συμβαλλομένων (δωρητή – δωρεοδόχου – νομ. εκπροσώπου) – ματαίωση της δωρεάς – γονικής παροχής μετά την αποδοχή της δήλωσης. Η δήλωση έχει ακυρωθεί από τον συμβολαιογράφο. Πώς επιστρέφεται ο φόρος;

Οταν ο δωρεοδόχος/τέκνο εγκρίνει/υποβάλει την ακυρωτική δήλωση, θα δημιουργηθεί το ΑΦΕΚ, ώστε σε περίπτωση που έχει πληρωθεί ο φόρος να μπορεί να επιστραφεί το ποσό στον φορολογούμενο.

13.Πότε καταχωρείται το συμβόλαιο;

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να επισυνάψει στην εφαρμογή αντίγραφο αυτού.

14.Ποιος ανεβάζει στην εφαρμογή τα δικαιολογητικά έγγραφα και σε ποια κατάσταση δήλωσης;

Ανεβάζει μόνο ο συμβολαιογράφος και όταν η κατάσταση της δήλωσης είναι προσωρινή και όταν είναι ολοκληρωμένη. Οταν η δήλωση είναι ολοκληρωμένη, από το μενού της δήλωσης – επιλογή έγγραφα – ανέβασμα πρέπει να επιλεγεί το πεδίο καταχώρηση (δίπλα στην καταχώρηση του συμβολαίου).

15.Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους συμβαλλομένους σε περίπτωση μη σύνταξης του συμβολαίου;

Θα πρέπει να γίνει υποβολή της ακυρωτικής δήλωσης από τον δωρεοδόχο – τέκνο.

16.Πώς υποβάλλεται δήλωση δωρεάς – γονικής παροχής διαμερίσματος με κλειστό ημιυπαίθριο χώρο διαφορετικής παλαιότητας;

Εφόσον για το διαμέρισμα υπάρχει τακτοποίηση ή διαφορετική παλαιότητα, θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά ΦΥΑΑ και να γίνει ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη δημιουργία της κατηγορίας του ακινήτου θα γίνει ομαδοποίηση για να ομαδοποιηθούν τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου που θα δημιουργηθούν.

17.Πώς συμπληρώνεται δήλωση γονικής παροχής δύο αποθηκών, μιας θέσης στάθμευσης και ενός διαμερίσματος με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, με απαλλαγή πρώτης κατοικίας;

Θα συμπληρωθεί η δήλωση με τις αντίστοιχες κατηγορίες των ακινήτων, θα ομαδοποιηθούν τα ακίνητα που συμμετέχουν στην απαλλαγή πρώτης κατοικίας εκτός της αποθήκης και της αποκλειστικής χρήσης που δεν συμμετέχουν στην απαλλαγή.

18.Δηλώνεται στην εφαρμογή του myProperty κτίσμα επί αγροτεμαχίου;

Δηλώνεται.

Πηγή: tanea.gr