Σε τακτική  Γενική Συνέλευση  καλεί τα μέλη  του  ο  ΕΟΣ Σάμου την Κυριακή, 16 Ιουλίου, στις 10:00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017.

2.΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017

3.

Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2016.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2016 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2017.

  1. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2016.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2017.

  1. Εγκρίσεις συμβάσεων με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  1. ΄Εγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.
  1. ΄Εγκριση αμοιβής ορκωτών λογιστών για την  διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού, από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
  1. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη σε Επενδυτικό πρόγραμμα του Μέτρου 4.2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ.
  1. Διάφορες ανακοινώσεις.