ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

«Τίποτε ἄλλο δέν εὐχαριστεῖ τόσο πολύ τόν Θεό καί τίποτε ἄλλο δέν Τοῦ εἶναι τόσο ἀγαπητό, ὅσο ἡ εὐσπλαγχνία. Αὐτή μαζί μέ τήν ἀλήθεια πηγαίνει μπροστά Του καί αὐτή πρέπει νά Τοῦ προσφερθεῖ πρίν τήν κρίση…Γιατί ὅλοι βλέπουν τά χέρια μας, ὅπως ἐμεῖς βλέπουμε τά χέρια τοῦ Θεοῦ.» (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Περί φιλοπτωχείας).

 

Στοιχοῦσα καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ εὐλάβεια στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά εἴμαστε σπλαχνικοί στούς συνανθρώπους μας, λειτούργησε καί τό Κοινωνικό της Παντοπωλεῖο «Η ΑΓΑΠΗ», τό ὁποῖο στηρίζει σέ μηνιαῖα βάση πολλές πτωχές οἰκογένειες καί ἑκατοντάδες ἐμπερίστατους Ἀδελφούς μας, καθ΄ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους καί ἰδίως κατά τήν περίοδο τῶν Ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων.

 

Γιάτόνλόγοαὐτόἐπιθυμοῦμεδιάτοῦπαρόντοςνάεὐχαριστήσωμεἐγκαρδίωςὅλουςὅσουςἀνωνύμωςἤἐπωνύμωςἀνταποκρίθηκαν στήν  πρόσκλησή μας καί ἒγινανἀρωγοίαὐτῆςτῆςσυνεχιζομένηςπροσπαθείαςμας, ὥστενάμήνἐλλείπουντάἀναγκαῖαπρόςτόζῆνστούςκατοίκουςτῶνἀκριτικῶνμαςΝησιῶν.

 

Ἰδιαιτέρως ὅμως λαμβάνουμε τήν ἀφορμή νά εὐχαριστήσωμε τόσο τήν Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν γιά τήν συνεχιζόμενη συνεργασία τους μαζί μας, ὅσο καί τούς μεγάλους χορηγούς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, πού διενεμήθησαν ἐν ὂψει τῶν Ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καί συγκεκριμένα: 1. Περφέρεια Βορείου Αἰγαίου 2. Τήν Διοίκηση τῆς 79 ΑΔΤΕ, 3. Τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, 4. Τήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία, 5. 1ο Δημοτικό Σχολεῖο Σάμου, 6. 2ο Δημοτικό Σχολεῖο Σάμου, 7. Δημοτικό Σχολεῖο Παγώνδα, 8. Παιδικός Σταθμός “Τό Χαμόγελο”, 9. Λύκειο Ἑλληνίδων, 10. Ἓνωση Μικρασιατῶν Σάμου, 11. Ὀμάδα “Ἀγκαλιάζω τήν Σάμο” καί 12. «Magic Mission» ἀπό τό Montreal.

 

Εὐχαριστοῦντες γιά μιά ἀκόμη φορά ὃλους, τούςἐπωνύμους, ἀλλάκαίτούςἀνωνύμους, γιάτήνσυπαράστασήτους, ἠθικήκαίὑλικήκαίτήνὁλόθυμηἔκφρασητῆςἔμπρακτηςἀγάπηςτους, εὐχόμαστετήνχάρηκαίτήνεὐλογίατοῦἈναστάντοςΚυρίουμαςστήνζωή, τήνοἰκογένειακαίτόἔργοἑνόςἑκάστου, εἰςἔτηπολλάκαίεὐλογημένα.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως